Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Art. 2 Provinciedecreet

De gebiedsgerichte werking wordt als één van de kerntaken van de provincies beschreven in Art. 2 van het provinciedecreet. Hierbij zijn de provincies als intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau uitstekend geplaatst voor het opnemen van taken die omwille van hun aard een bovenlokale aanpak vergen. Daarnaast kennen de provincies het terrein en de vele actoren die hierop actief zijn. De provincies beogen om op het provinciale bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied. Artikel 2, tweede lid, 3°, onderschrijft hiervoor ondermeer het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

Maar wat verstaat men onder ‘gebiedsgericht werken’ ? Het kernidee bij gebiedsgericht werken is dat het een methodiek is waarbij men op zoek gaat naar een aanpak voor complexe en gebiedspecifieke problemen binnen bestaande structuren. Hiermee speelt men in op uitdagingen waarmee men in de praktijk al wordt geconfronteerd. Bepaalde kwesties vragen immers samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus en over de verschillende beleidsdomeinen heen (mobiliteit, erfgoed, platteland, water, toerisme,…). Het gaat over beleidsvoering waarbij publieke en private actoren in horizontale verhoudingen via onderhandelingen en overleg naar geschikte oplossingen zoeken en waarbij participatie en interactie de doelmatigheid en de legitimiteit van het beleid moeten versterken. Dit kan beter geïllustreerd worden met de verschillende gebiedsgerichte projecten waarbinnen de provincies werkzaam zijn.