Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

De structuur van de VVP wordt geregeld via haar statuten van 27 maart 1991, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1991, gewijzigd op 27.01.1995, 27.01.2001, 6.12.2003, 13.03.2004 en 30.07.2007; identificatienummer: 15183/91.

De Algemene Vergadering (AV) van de Vereniging is samengesteld uit alle provincieraadsleden van de Vlaamse provincies; 9 mandatarissen per provincie zijn stemgerechtigd. De AV komt minstens jaarlijks samen. Naast de goedkeuring van de rekening en de begroting wordt tevens het jaarverslag van het voorbije werkjaar ter goedkeuring voorgelegd.

Maandelijks vergadert de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit twintig provincieraadsleden. De helft hiervan dient lid te zijn van een bestendige deputatie. Daarnaast maken ook één provinciegouverneur en één provinciegriffier met raadgevend stem deel uit van de Raad van Bestuur.

 

De Raad van Bestuur van de VVP zoals door de algemene vergadering werd geïnstalleerd en wordt voorgezeten door de voorzitter van het VVP-Bureau, gedeputeerde Luk Lemmens.

Het Bureau van de VVP telt minstens 5 leden en wordt verkozen uit de leden van de Raad van Bestuur zodanig dat elke provincie vertegenwoordigd is.

 

Vlnr: mevrouw Stefanie Vinzent, secretaris VVP, mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde West-Vlaanderen, de heer Ludwig Vandenhove, gedeputeerde Limburg, mevrouw Hilde Bruggeman, gedeputeerde Oost-Vlaanderen, de heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde Antwerpen, de heer Marc Vandeput, gedeputeerde Limburg, de heer Kris Geysen, provincieraadsvoorzitter Antwerpen, de heer Carl Vereecke, gedeputeerde West-Vlaanderen, mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde Vlaams-Brabant en de heer Raymond Van Loock, directeur VVP

De Voorzitter van de VVP is de heer Luk Lemmens, gedeputeerde Antwerpen. De voorzitter wordt verkozen op basis van de procedure vermeld in artikel 23 van de VVP-statuten:

‘Artikel 23. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en één of twee ondervoorzitters, die terzelfder tijd voorzitter en ondervoorzitters van de vereniging zijn, voor een termijn van drie jaar. Zij zijn herkiesbaar met dien verstande dat een uittredend voorzitter niet herkiesbaar is als voorzitter, binnen de daaropvolgende periode van drie jaar. Hij stelt ook een secretaris aan, die hij buiten zijn schoot mag verkiezen.’

Naast deze statutaire organen werkt de VVP nauw samen met:

  • Het college van provincieraadsvoorzitters
  • De fractieleiders uit de vijf Vlaamse provincies
  • Het college van gedeputeerden, samengesteld uit alle gedeputeerden van de Vlaamse provinciebesturen.