Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Klik hier voor een beknopt overzicht van het provinciaal bestuursniveau.

 

Recente hervormingen van de Vlaamse en federale overheid hebben een impact op de werking van de provincies:

 

Vanuit de Vlaamse overheid

1. 2009-2014: Interne staatshervorming

Tijdens de zitting van de Vlaamse regering 2009-2014 was er het project ‘interne staatshervorming’ met als doelstelling de persoonsgebonden en culturele bevoegdheden van de provincies te verscherpen. Deze ‘verscherping’ had tevens zijn invloed op de provinciale financiën omdat de overheveling van taken naar de andere bestuursniveaus tevens gekoppeld werd aan een overheveling van financiën. Daarvoor werd het provinciefonds aangesproken.

VVP maakte een eindrapport over het proces ‘interne staatshervorming’. Klik hier
 

2. 2014-2019: Project 'Afslanking provincies'                

De nieuwe Vlaamse regering nam volgende maatregelen:

  • Provincies zullen van 1 januari 2017 geen persoonsgebonden en culturele taken meer mogen uitoefenen. Op 12 september 2017 hechtte het Vlaams parlement haar goedkeuring aan het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies.
  • Dit decreet houdt ook een hervorming in van de provinciale opcentiemen - de provinciale opcentiemen werden beperkt, en de maximumbelastingvoet wordt bevroren voor een periode van 5 jaar.
  • Daarnaast zullen de provinciebesturen in de toekomst niet langer meer kunnen samenwerken met de lokale overheden op basis van het decreet intergemeentelijke samenwerking. Hiertoe werden het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 gewijzigd.
  • Tot slot worden bij de provincieraadsverkiezingen in 2018 het aantal provincieraadsleden verminderd. Het aantal gedeputeerden zal verminderen van 6 tot 4. Hiertoe werden op 21 juni 2016 het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 gewijzigd.

 

Vanuit de federale overheid

Omwille van de zesde staatshervorming (Vlinderakkoord) is de grondwet gewijzigd waarbij ook de artikelen m.b.t. de provincies in herziening werden gesteld.

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten (bijna) volledig verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoudelijke werking van de provincies. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bovenlokale besturen te organiseren die in de plaats zouden komen van 1 of meerdere provincies in een gewest.

Klik hier voor de overzichtsnota