Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Klik hier voor een beknopt overzicht van het provinciaal bestuursniveau.

 

Recente hervormingen van de Vlaamse en federale overheid hebben een impact op de werking van de provincies:

 

Vanuit de Vlaamse overheid

1. 2009-2014: Interne staatshervorming

Tijdens de zitting van de Vlaamse regering 2009-2014 was er het project ‘interne staatshervorming’ met als doelstelling de persoonsgebonden en culturele bevoegdheden van de provincies te verscherpen. Deze ‘verscherping’ had tevens zijn invloed op de provinciale financiën omdat de overheveling van taken naar de andere bestuursniveaus tevens gekoppeld werd aan een overheveling van financiën. Daarvoor werd het provinciefonds aangesproken.

VVP maakte een eindrapport over het proces ‘interne staatshervorming’. Klik hier
 

2. 2014-2019: Project 'Afslanking provincies'                

In het nieuw Vlaams regeerakkoord 2014-2019 komen de provinciebesturen opnieuw in de kijker te staan. Het nieuwe Vlaams regeerakkoord houdt volgende maatregelen in:

  • Provincies zullen in de toekomst geen persoonsgebonden en culturele taken meer mogen uitoefenen.
  • In de steden met meer dan 200.000 inwoners (Antwerpen en Gent) zullen de respectievelijke provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen geen bovenlokale en gebiedsgerichte initiaiteven meer mogen ondernemen.
  • Het systeem van de provinciale opcentiemen zal hervormd worden tot een dotatie. Van de geïnde opcentiemen zal vooreerst een besparingsbedrag afgetrokken worden (quid hoeveel?). Het overblijvend bedrag zal verder verminderd worden met de verevening van de persoonsgebonden en culturele taken (quid hoeveel?).
  • Daarnaast zullen de provinciebesturen in de toekomst niet langer meer kunnen samenwerken met de lokale overheden op basis van het decreet intergemeentelijke samenwerking.
  • Tot slot dient er nog op gewezen te worden dat het aantal provinciemandatarissen bij de verkiezingen in 2018 zal gehalveerd worden en dat tevens het aantal gedeputeerden zal verminderen van 6 tot vier.

Op 26 juli 2016 keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet goed waarin de krijtlijnen werden vastgelegd. De implementatie is voorzien op 1 januari 2018. Klik hier voor meer informatie.

 

Vanuit de federale overheid

Omwille van de zesde staatshervorming (Vlinderakkoord) is de grondwet gewijzigd waarbij ook de artikelen m.b.t. de provincies in herziening werden gesteld.

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten (bijna) volledig verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoudelijke werking van de provincies. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bovenlokale besturen te organiseren die in de plaats zouden komen van 1 of meerdere provincies in een gewest.

Klik hier voor de overzichtsnota