Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Bosgroepen en Regionale landschappen

Vanaf 1 januari 2014 zijn de provincies bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van de bosgroepen en regionale landschappen.

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. De regionale landschappen werken aan duurzame natuur- en landschapszorg in overleg met alle gebruikers van de open ruimte binnen hun regio.

Meer lezen:  http://www.regionalelandschappen.be/

De bosgroepen zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden van boseigenaars die samen werken aan een duurzaam bosbeheer binnen het werkingsgebied van de bosgroep. Bosgroepen bieden een uitgebreide dienstverlening aan, die de vele boseigenaars helpt bij het beheren van hun bossen.

Meer lezen:  www.bosgroepen.be.

 

Samenwerkingsovereenkomst Bosgroepen en Regionale Landschappen - Provincies - Vlaamse Overheid

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse regering de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse provincies over de projectfinanciering van bosgroepen en regionale landschappen goed. Deze overeenkomst werd ook door alle deputaties goedgekeurd. Op maandag 20 maart 2017 hebben minister J. Schauvliege  en de bevoegde gedeputeerden de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Op basis van deze overeenkomst zullen de provincies een actieprogramma bezorgen met de projecten die de Bosgroepen en de Regionale Landschappen uitwerken. Deze projecten moeten specifiek bijdragen tot:

  • het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen; 
  • boscompensatie en bebossing (30 hectare per provincie= 150 hectare voor de 5 provincies); 
  • het verhogen van de recreatieve toegankelijkheid en de natuur- en landschapsbeleving, inclusief het voorzien van bijkomende speelzones;
  • het bevorderen van meer en beter groen in en aan de rand van steden en woonkernen; 
  • uitvoering geven aan de goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma's (SBP).

De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar (31 december 2019).

> De partners

De bosgroepen en regionale landschappen:
Op het terrein zijn de bosgroepen en regionale landschappen de ideale factor om draagvlak te creëren voor natuur en landschap en te komen tot concrete realisaties.

De provincies:
De provincies zijn perfect geplaatst om de werking van de regionale landschappen en bosgroepen te ondersteunen, te coördineren en afstemming te voorzien met de verschillende gebiedsgerichte initiatieven in landschapsontwikkeling, biodiversiteit, recreatie en erfgoed in de provincie.

De Vlaamse overheid:
Minister J. Schauvliege stelt voor deze projecten de komende drie jaar (2017-2019) een budget van 4,1 miljoen euro (of 1.365.000 euro per jaar) ter beschikking.