Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

De Vlaamse provincies voeren al jarenlang een interessant, breed en gevarieerd cultuurbeleid. beeldende kunsten, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwezen, erfgoed, amateurkunsten, het is maar een greep van de domeinen of disciplines die aan bod komen in het provinciale cultuurbeleid.

Hoe dit gebeurt, kan over provincies heen verschillen van discipline tot discipline. Het aanbod wordt immers afgestemd op de regionale of provinciale behoeften.


Als streekbestuur zorgen de provincies op het vlak van cultuur in de praktijk voor een meerwaarde door haar regionale invalshoek, haar gediversifieerd beleid op basis van regionale behoeften, het stimuleren van samenwerking in een regio en de platformfunctie die de dialoog tussen actoren in een regio bevordert.

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar streekgebonden initiatieven en / of projecten van bovenlokaal belang, en het bieden van groeikansen aan innovatieve projecten en instellingen. Waar nodig, nemen de provincies zelf ook initiatieven.

Cultureel erfgoed

De Vlaamse provincies hebben in het nieuwe cultureel erfgoeddecreet een belangrijke rol toebedeeld gekregen op vlak van het regionale cultureel erfgoedbeleid. Het decreet, dat op 6 juli 2012 door de Vlaamse regering werd bekrachtigd, geeft aan de Vlaamse provincies volgende bevoegdheden:

  • de indeling bij het regionale niveau van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties die beschikken over een kwaliteitslabel ;
  • de toekenning van werkingssubsidies aan collectiebeherende organisaties ingedeeld bij het regionale niveau;
  • de ondersteuning van cultureel-erfgoedorganisaties met een regionale relevantie;
  • het ontwikkelen van een regionaal depotbeleid;
  • consulentschap ten gunste van de cultureel erfgoedbeheerders en-actoren;

Meer informatie vind je op de website van kunsten en erfgoed.

Streekgericht bibliotheekbeleid

In het decreet lokaal cultuurbeleid dat op 6 juli 2012 goedgekeurd en bekrachtigd werd door de Vlaamse regering, werd er een sleutelrol aan de provincies toegewezen op vlak van het Streekgericht bibliotheekbeleid. Het nieuwe decreet zal vanaf 1 januari 2014 in voege gaan.

Meer informatie over het nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid vind je op de website van Locus.

Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed is een grondgebonden bevoegdheid en zal dus ook in de toekomst door de provincies worden opgenomen. Via bestuursakkoorden zullen de specifieke taken van provincies worden vastgesteld.

Meer informatie vind je op www.rwo.be.

Ondersteuningsbeleid

De provincies voeren een ondersteuningsbeleid voor culturele organisaties en verenigingen in de provincie. Elke provincie heeft hiertoe een aantal subsidiereglementen op basis waarvan de subsidies worden toegekend. Wil je meer weten over de subsidiereglementen in jouw provincie?

Subsidiereglementen cultuur Antwerpen

Subsidiereglementen cultuur Limburg

Subsidiereglementen cultuur Oost-Vlaanderen

Subsidiereglementen cultuur Vlaams-Brabant

Subsidiereglementen cultuur West-Vlaanderen