Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Milieubeleid
  3. Milieuvergunningen
  4. Omgevingsvergunning
  5. Natuur- en milieueducatie
  6. Interprovinciaal kenniscentrum milieu
  7. Duurzame ontwikkeling


1. Inleiding

Leefmilieu is bij uitstek een beleidsdomein waarin de provinciebesturen hun intermediaire rol als bovenlokaal bestuursniveau en motor van de gebiedsgerichte werking kunnen opnemen.

Milieuproblemen zijn per definitie (gemeente-) grensoverstijgend, vertonen raakvlakken met tal van andere beleidsdomeinen en zijn daardoor uitermate complex. Vandaar dat zij maar kunnen worden aangepakt door een adequate taakverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus en een intense interbestuurlijke samenwerking.

De provinciebesturen hebben een waardevolle inbreng in dit beleidsdomein, zowel in het voeren van een eigen bovenlokaal milieu - en natuurbeleid als in het opnemen van een bestuurlijk partnerschap binnen een gebiedsgerichte werking.

Daarom moet het provinciebestuur zich in het milieubeleid, naast het eigen beleid, ook positioneren als een onderhandelingsbestuur: belangen afwegen en bemiddelen tussen overheden, sectoren en publieke en private actoren binnen een bepaalde streek. Het provinciebestuur heeft daarbij een belangrijke planningsfunctie.

Daarnaast moeten de provincies als streekbestuur een belangrijke rol vervullen op het vlak van informatieverstrekking, educatie en vorming. Zowel naar de lokale besturen als naar de burgers toe.

 

2. Milieubeleid

Naast decretale taken en taken op basis van overeenkomsten met de Vlaamse overheid nemen de provincies (op basis van hun autonomie) inspelend op kansen en bedreigingen op het terrein tal van andere initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn de laboratoria van de provincies Antwerpen en Oost – Vlaanderen die zich ontwikkelden als echte kenniscentra inzake milieubeleid, de samenwerking met de gemeenten, samen-aankoop van groene energie, het opstellen van een milieubarometer, het ontwikkelen van een “licht” – visie, diverse preventie campagnes o.a. rond afval, het verlenen van subsidies, opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven, …

 

3. Milieuvergunningen

Binnen de provinciale opdrachten en bevoegdheden inzake leefmilieu is het beoordelen van milieuvergunningsaanvragen wellicht één van de meest zichtbare reguliere taken.

Aan de deputaties van de provincieraden werd de bevoegdheid verleend om kennis te nemen van en te beslissen over milieuvergunningsaanvragen voor de klasse 1-bedrijven met een belangrijke impact op het leefmilieu. De deputaties kunnen ook vanaf dan in beroep oordelen over beslissingen die door de schepencolleges over de klasse 2-bedrijven worden genomen.


4. Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning.


5. Natuur-en milieueducatie

In de voorbije 20 jaar hebben de provincies op het vlak van NME een stevige werking uitgebouwd zodat in elke Vlaamse provincie een uitgebouwde provinciale dienst voor NME bestaat. Daarnaast is er een mozaïek van natuur- en milieu - educatieve initiatieven zowel vanuit Vlaanderen, de gemeenten als de particuliere organisaties (NGO’s). Inzake milieu-educatie vervult de provincie een coördinerende en ondersteunende rol. De provinciale NME-netwerken vormen daarin een cruciale spil. Bovendien staan de provincies in voor het implementeren van Milieuzorg in het Onderwijs (MOS).


6. Interprovinciaal kenniscentrum milieu (IKPC)


In september 2013 gaven de gedeputeerden bevoegd voor leefmilieu groen licht voor het IKPC. Op 2 februari werd een formele samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door alle provincies.

De werkgroep IKPC zette een communicatietraject op, met o.m. een brochure. Op 13 oktober 2016 vond de interprovinciale klimaatdag plaats in het congrescentrum Zebrastraat te Gent:

 

7. Duurzame ontwikkeling

Via tal van projecten deden de Vlaamse provincies ervaringen op rond duurzaam bouwen, hernieuwbare energie, sensibilisatieprojecten als “Klimaatwijken”, … Belangrijk daarbij is dat meer dan in “klassieke” projecten een geïntegreerde aanpak met andere beleidsaspecten wordt uitgewerkt.

De provincies zijn reeds jaren een sterke actor in het klimaatverhaal. Dit gebeurt samen met diverse partners zoals gemeenten, middenveld, bedrijven, netbeheerders, sectororganisaties enz. Zo zijn er diverse provinciale klimaatcampagnes en -projecten zoals de provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen, groepsaankopen groene stroom, uitbouwen van fietssnelwegen, campagnes rond duurzaam woon-werkverkeer, et cetera. Gemeenten worden bovendien actief gestimuleerd door de provincies tot het ondertekenen van het Covenant of Mayors (CoM) en krijgen hiervoor ondersteuning via de opmaak van actieplannen, kennis- en uitwisselingsplatformen, inhoudelijke expertise, subsidies voor klimaatprojecten, opmaak van klimaatrapporten op maat, enz. Onder meer door de inzet van de provincies hebben nu 229 van de 308 Vlaamse gemeenten het Burgemeestersconvenant ondertekend. 

Kaart: gemeenten met burgemeesterconvenant

De duurzame ontwikkelingsdoelen bieden een interessant kader om vanuit het provinciale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burger en de duurzaamheid van het provinciale beleid.