Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Inhoud

 1. Milieu- en klimaatbeleid
 2. Natuurvergunningen
 3. Omgevingsvergunning
 4. Natuur- en milieueducatie
 5. Interprovinciaal kenniscentrum milieu
 6. Klimaat en energie


1. Milieu- en klimaatbeleid

Leefmilieu is bij uitstek een beleidsdomein waarin de provinciebesturen hun intermediaire rol als bovenlokaal bestuursniveau en motor van de gebiedsgerichte werking kunnen opnemen.

Milieuproblemen zijn per definitie (gemeente-) grensoverstijgend, vertonen raakvlakken met tal van andere beleidsdomeinen en zijn daardoor uitermate complex. Vandaar dat zij maar kunnen worden aangepakt door een adequate taakverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus en een intense interbestuurlijke samenwerking.

De provinciebesturen hebben een waardevolle inbreng in dit beleidsdomein, zowel in het voeren van een eigen bovenlokaal milieu - en natuurbeleid als in het opnemen van een bestuurlijk partnerschap binnen een gebiedsgerichte werking.

Daarom moet het provinciebestuur zich in het milieubeleid, naast het eigen beleid, ook positioneren als een onderhandelingsbestuur: belangen afwegen en bemiddelen tussen overheden, sectoren en publieke en private actoren binnen een bepaalde streek. Het provinciebestuur heeft daarbij een belangrijke planningsfunctie.

Daarnaast moeten de provincies als streekbestuur een belangrijke rol vervullen op het vlak van informatieverstrekking, educatie en vorming. Zowel naar de lokale besturen als naar de burgers toe.

 

2. Natuurvergunningen

Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of kortom het decreet Natuurbehoud voert de natuurvergunningsplicht in. Die wetgeving is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet Natuurbehoud bepaalt welke handelingen in welke gebieden onderhevig zijn aan de vergunningsplicht. Particulieren en bedrijven vragen deze vergunning aan bij het gemeentebestuur. Bedrijven of organisaties met openbaar karakter dienen deze vergunningsaanvraag in bij het provinciebestuur. Ook een beroep tegen de beslissing van een gemeentebestuur wordt ingediend bij het provinciebestuur. Dat beroep kan de beslissing van de gemeente bevestigen, wijzigen of opheffen.

 

3. Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 werden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning.


4. Natuur- en Milieueducatie

Natuur- en milieueducatie is een kerntaak van de provincies, in overleg met alle private en publieke actoren. De provincies vervullen een coördinerende en ondersteunende rol, de provinciale NME-netwerken vormen daarin een cruciale spil. De provincies zijn verantwoordelijk voor de operationalisering van NME op het terrein. De bovengemeentelijke NME-centra, van waaruit een milieu-educatieve werking wordt ontplooid waarin zowel gemeenten, Vlaamse agentschappen als regionale landschappen worden betrokken, vervullen een onthaalrol voor de omliggende natuur en vormen een instappunt voor de open ruimtes in de streek.

Ook de ondersteuning van het Onderwijs in het kader van MOS is een vorm van NME-operationalisering op het terrein door de provincies in partnerschap met Vlaanderen en de VGC. De Vlaamse Overheid werkt complementair. Haar taak bestaat uit de follow-up van internationale ontwikkellingen en de professionalisering van de sector.


5. Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu (IPKC)

In september 2013 gaven de gedeputeerden voor Leefmilieu van de 5 vlaamse provincies groen licht voor de opstart van het IPKC. In de periode nadien volgde de uitwerking van een samenwerkingsovereenkomst. Op 2 februari 2016 was de formele samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door alle provincies.


Algemene presentatie

Doelstelling:

 • Activeert en versterkt het netwerk van provinciale deskundigen;
 • Stemt het vraag- en aanbod op elkaar af en stimuleert kennisuitwisseling- of dienstverlening tussen de 5 provincies;
 • Speelt proactief in op de noden van gemeentelijke milieuambtenaren.

De stuurgroep van links naar rechts bestaat uit Annemie Matheussen (Vlaams-Brabant), Eddy Poelman (Oost-Vlaanderen), Vera Nelen (Antwerpen), Britt Biermans (Antwerpen), Marie De Winter (West-Vlaanderen), Ilse van Aelst (Limburg).

Deze stuurgroep wordt aangevuld met een stafmedewerker van de VVP (Brent Roobaert) en een coördinator & relatiebeheer IPKC (Ben Haeverans).

Realiseert de inhoudelijke werking van het Interprovinciaal Kenniscentrum:

 • Netwerken en inventariseren
 • Ontwikkelen tools (databanken, nieuwsbrief)
 • Initiëren van verbeteracties, projecten, ...
 • Formuleren van beleidsvoorstellen omtrent IPKC

Contact: Ben.HAEVERANS@provincieantwerpen.be

De werkgroep IPKC zette een communicatietraject op, met o.m. een brochure.

Op 13 oktober 2016 vond de eerste interprovinciale klimaatdag plaats in het congrescentrum Zebrastraat te Gent. Klik hier voor het verslag van de IPKC studiedag.

 

6. Klimaat en energie

De provincies zijn al jaren een sterke actor in het klimaatverhaal. Dit gebeurt samen met diverse partners, zoals gemeenten, middenveldorganisaties, netbeheerders of sectororganisaties. Zo zijn er diverse provinciale klimaatcampagnes en -projecten, zoals de provinciale steunpunten 'duurzaam wonen en bouwen', collectieve renovatie, groepsaankopen 'groene stroom', uitbouwen van fietssnelwegen, campagnes rond 'duurzaam woon- en werkverkeer', ...

De provincies stimuleerden de gemeenten actief om het Covenant of Mayors (C.o.M.) te ondertekenen en wensen nu verder ondersteuning te bieden bij de uitwerking van actieplannen, kennis- en uitwisselingsplatformen, inhoudelijke expertise, opmaak klimaatrapporten, ...

De duurzame ontwikkelingsdoelen bieden een interessant kader om vanuit het provinciale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burger en de duurzaamheid van het provinciale beleid.