Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

In artikel 5 van de VVP statuten wordt de missie van de VVP als volgt omschreven:

‘De vereniging streeft de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel na door alle aangepaste middelen en inzonderheid door:

 • het oprichten van een studie- en documentatiedienst en van alle andere diensten die van nut zijn voor de aangesloten leden;
 • het uitgeven van boeken, tijdschriften en bescheiden;
 • het inrichten van congressen, colloquia, studiedagen of studiecommissies;
 • het inrichten van onderzoeken of enquêtes;
 • het oplossen van problemen, voorgelegd door de aangesloten leden;
 • het doen van stappen bij de overheid of bij privé-instellingen;
 • het deelnemen aan werkzaamheden, die de aangesloten leden aanbelangen.

De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van die aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan begunstigen.’

Geactualiseerd wordt de missie als volgt geformuleerd:

‘De basisopdracht van de VVP is een bijdrage te leveren tot steeds betere, betrouwbare transparante provincies, om zo uit te groeien tot het onbetwistbaar verkozen regionaal streekbestuur van de toekomst’

Deze algemene omschrijving vertaalt zich in een 3-tal opdrachten:

 • Prioritair is de VVP de belangenbehartiger van het provinciaal bestuursniveau in politiek Brussel. De VVP werkt gemeenschappelijke standpunten uit voor zaken die van direct of indirect gemeenschappelijk provinciaal belang zijn. Zij organiseert het gemeenschappelijk optreden van de provincies in hun contacten met de Vlaamse, federale en Europese overheden. Daarnaast bouwt de VVP een netwerk uit met socio-, culturele- en economische organisaties die in politiek Brussel actief zijn. De VVP onderhoudt contacten met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), met de Waalse provincies (APW), met het Interprovinciaal Overleg (IPO, Nederland) en is lid van een overkoepelende belangenorganisatie van intermediaire besturen op Europees niveau (Cepli).
 • De VVP vormt het platform voor samenwerking, tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen, inzake het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, overleg, ervarings- en kennisuitwisseling, bundelen van deskundigheid,...
 • De VVP stimuleert vernieuwingsprocessen, methodieken ten bate van het provinciaal management zoals het introduceren en bevorderen van de methodologie van het ‘gebiedsgericht werken’, stimuleert de Europese (grensoverschrijdende) ontwikkelingen, edm. De VVP is tevens opdrachthouder in projectrealisaties voor Vlaanderen.

Bij de VVP-studiedienst kunnen niet alleen provinciemandatarissen, maar ook andere politiek verantwoordelijken en belangstellenden terecht voor alles wat met de provincies en het provinciaal beleid te maken heeft.

VVP-Werking

De VVP-werking steunt op:

 • beleidscommissies per sector die samengesteld zijn uit de gedeputeerden verantwoordelijk voor de respectievelijke sectoren;
 • ambtelijke commissies per sector die samengesteld zijn uit personeelsleden van de provincies.