Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Technische richtlijn OMV (juni 2017)

in het kader van artikel 154, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering  van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014  betreffende de omgevingsvergunning


Op 23 februari 2017 startte de omgevingsvergunning, met daarbij de verplichte digitale indiening van bepaalde aanvragen via het omgevingsloket. Momenteel ondervinden verschillende aanvragers problemen bij het invoeren van de gestructureerde informatie bij de samenstelling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Een aanvrager zal in eerste instantie steeds proberen om de gestructureerde informatie van een aanvraag op de juiste plaats in te vullen en de bijgevoegde bestanden op de juiste plaats op te laden. Indien de aanvrager hier niet in slaagt, volgt hij/zij onderstaande tijdelijke werkwijze. Deze werkwijze moet hem/haar toelaten om een volledig aanvraagdossier samen te stellen, te ondertekenen en in te dienen bij de juiste bevoegde overheid. Gelet op de gekende problematiek bij het gebruik van het omgevingsloket, worden de bevoegde overheden verzocht om de toepassing van onderstaande werkwijze te faciliteren.

Deze werkwijze bestaat, in toepassing van artikel 154, tweede lid, van het omgevingsvergunningenbesluit, uit volgende, opeenvolgende, stappen:

1. De aanvrager start een nieuw aanvraagdossier in het digitale omgevingsloket.

2. De aanvrager voert minstens volgende digitale gegevens in het digitale omgevingsloket in:

 • de projectgegevens: projectnaam en eventueel de eigen referentie
 • de situering van de stedenbouwkundige locatie en/of de ingedeelde inrichting of activiteit
 • bij een stedenbouwkundige handeling (SH): de identificatie van de handeling en het invullen van de verplichte gegevens
 • bij een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA): de naam en het eventuele bezoekadres
 • het ingeven van de gegevens van de personen betrokken bij de aanvraag:
  • voor een of meerdere SH: de aanvrager en desgevallend de architect(en), belast met de opmaak van de plannen
  • voor een of meerdere IIOA: de exploitant én de contactpersoon (beide personen voor elke IIOA)
  • als een persoon een rechtspersoon is: altijd eerst de rechtspersoon ingeven en de juiste hoedanigheid toekennen, en vervolgens een natuurlijke persoon   toevoegen als ‘vertegenwoordiger’ (natuurlijke persoon is nodig voor de ondertekening)
 • bij ‘Extra informatie’ (deel van Projectinformatie): een volledige digitale versie in pdf-formaat van het aanvraagdossier (dus mét daarbij ook eventuele gegevens die al bij andere vragen in het dossier werden ingegeven)*
  Het volledige digitale dossier bestaat minstens uit:
  • het ingevulde aanvraagformulier
  • de ingevulde addenda (deze die van toepassing zijn op de aanvraag)
  • de bijhorende documenten (rapporten, ….)
  • de plannen en foto’s (volgens het normenboek)
  De aanvrager zorgt voor een eenduidige identificatie van de documenten via de naamgeving, bv. door vermelding van de code van de bijlage overeenkomstig de addendabibliotheek (Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning)
 • de ondertekening van het dossier door alle personen die het dossier moeten ondertekenen:
  • voor een SH mét architect: minstens de architect
  • voor een SH zonder architect: minstens de aanvrager
  • voor een IIOA: minstens de exploitant

3. De aanvrager dient het dossier digitaal in bij de juiste bevoegde overheid.


* : indien de performantie van het omgevingsloket onvoldoende is om de volledige digitale versie van het aanvraagdossier op te laden bij ‘extra informatie’, contacteert de aanvrager de bevoegde overheid en bezorgt daarbij een schermafdruk van de foutboodschap. De bevoegde overheid deelt de afspraken mee i.v.m. het bezorgen van de digitale documenten (bv. via USB-stick, WeTransfer, …). De aanvrager bezorgt de bevoegde overheid dan zo snel mogelijk de volledige digitale versie van het aanvraagdossier via de afgesproken ‘drager’.

Deze technische richtlijn vervangt vanaf 9 juni 2017 de technische richtlijn van april 2017 (Nieuwsbrief 7). Van zodra de huidige problemen zijn opgelost en uiterlijk wanneer het omgevingsloket voor alle aanvragen en alle gemeenten volledig operationeel is, zal voorliggende technische richtlijn worden opgeheven.