Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Vanaf 2018 zijn de provincies enkel nog bevoegd voor de grondgebonden bevoegdheden.

 

Minister L. Homans:

“De provincies zijn territoriaal gedecentraliseerde overheden. Ook op basis van de tot nu toe geldende taakomschrijving, bepaald in artikel 2 van het Provinciedecreet, richten zij zich in hoofdorde op de gebieds- en streekgerichte werking. De grondgebonden bevoegdheden sluiten zodoende aan op hun opdrachten. In deze materies (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, leefmilieu, economie) is het aangewezen dat bevoegdheden worden uitgeoefend door een bovenlokaal bestuur, aangezien in deze materies vaak sprake is van belangentegenstellingen en een nood aan belangenafweging, zowel tussen sectoren als tussen gemeenten, op een bovenlokaal niveau.”

(Bron: Memorie van toelichting bij het decreet ‘houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies', p. 6)


VVP colloquium: Save the date!

Op 25 november organiseert de VVP de start van de provincieraadsverkiezingen 2018 op haar colloquium dat plaats zal hebben in het provinciehuis van Vlaams-Brabant.

 

Troeven op tafel!

Op 3 december 2016 organiseerde de VVP het colloquium 'Naar een Duurzame Toekomst' en werd de ambitienota  'Troeven op tafel - Provincies zelfbewust!' besproken en goedgekeurd.

Hoe de provincies die rol zullen invullen kom je te weten via volgende link: Troeven op tafel - Provincies zelfbewust!'.

 

Getuigenissen

Wordt uitgewerkt


Inspiratie: krachtige transversale voorbeelden

Provincie Antwerpen:

Provincie Limburg:

Provincie Oost-Vlaanderen:

Provincie Vlaams-Brabant:

Provincie West-Vlaanderen:

 

Hoe drukken de provincies hun stempel op de streek?

Gebiedsgerichte werking en streekhuizen: wordt verder uitgewerkt.

 

Hoe drukken de burgers hun stempel op het provinciebeleid?