Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Jaarverslagen

Op 27 april 2018 keurde de algemene vergadering het jaarverslag van 2017 goed.
U kan dit hier raadplegen.

Ook de jaarverslagen van de voorgaande jaren kan u hier raadplegen:

 

Uitgaven

Ambitienota


Troeven op tafel. Provincies zelfbewust! (2016)

Volle kracht vooruit! (2017)


Praktisch handboek provincies

Praktisch Handboek voor Provincierecht (2014)De kernredactie van dit boek ligt volledig in handen van personeelsleden uit de Vlaamse provinciebesturen. Het boek heeft als doelstelling de bepalingen van het provinciedecreet toegankelijker te maken en beter te situeren in de beleidscontext van de provinciebesturen.

Het boek werd uitgegeven bij Die Keure.


Grensoverschrijdend of grensverleggend?In 2007 werd in de reeks ‘Burger, bestuur & beleid’ een eerste publicatie uitgewerkt rond het provinciaal management en dit onder de titel ‘Nieuwe griffels, schone leien?’ In 2011 werd het boek geactualiseerd onder de titel ‘Grensoverschrijdend of grensverleggend?’. O.l.v. prof. H. Reynaert, prof. E. Wayenberg en dr. T. Valcke kreeg deze nieuwe publicatie ook een andere dimensie.

Op basis van actueel onderzoek kregen hoofdstukken inhoud en vorm (Provincieraadsleden evalueren het provinciedecreet en hun eigen rol). Andere hoofdstukken trachten dan weer blik in de toekomst te werpen (Externe audit, invoering van de Beleids- en Beheerscyclus,…).Uiteraard heeft dit de toegankelijk en de identificeerbaarheid verhoogd.
Het boek werd uitgegeven bij Vanden Broele en is bestelbaar op het secretariaat van de VVP.

 

De Provincie doorgelicht

 

Colloquia

Jaarlijks organiseert de VVP een colloquium voor haar mandatarissen. De organisatie van deze bijeenkomsten wordt op basis van een beurtrol gedragen door de Vlaamse provinciebesturen.

03.12.2016

Colloquium 'Naar een duurzame toekomst'

19.10.2013
Colloquium "Uitdagingen en toekomstvisie voor de Vlaamse provinciebesturen", (gastprovincie Limburg)

05.05.2012
Colloquium "Druk je stempel op je provincie", (gastprovincie Vlaams-Brabant)

25.09.2010
Congres "Visie Groenboek?", (gastprovincie West-Vlaanderen)

13.03.2010
Colloquium "De provincies nemen toekomst in eigen handen", (gastprovincie Vlaams-Brabant)

28.11.2009
Colloquium "De provincies nemen de toekomst in eigen handen", (gastprovincie Oost-Vlaanderen)

12.04.2008
Colloquium "De provincies maken ruimte" (gastprovincie Limburg)

24.03.2007
Colloquium ''Vlaamse provincies: uitgedaagd!' (gastprovincies West-Vlaanderen)

26.11.2005
Colloquium 'Op weg naar de provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006', (gastprovincie Antwerpen)

11.12.2004
Colloquium 'Partners in goed bestuur? Graag!', (gastprovincie Vlaams-Brabant)

6.12.2003
Colloquium ‘Oor hebben en gehoor vinden’ (Gastprovincie Limburg)

7.12.2002
Colloquium ‘Het kerntakendebat en het toekomstig provinciedecreet’ (Gastprovincie Oost-Vlaanderen)

1.12.2001
Congres ‘Provinciaal kerntakendebat – Naar zelfbewuste en bestuurskrachtige provinciale streekbesturen’ (Brussel)

27.01.2001
Colloquium ‘Provincie Plus’ (Gastprovincie Antwerpen)

11.12.1999
Colloquium ‘Op weg naar de provincieraadsverkiezingen van 8.10.2000’ (Gastprovincie Vlaams-Brabant)

05.12.1998
Colloquium ‘De Vlaamse provincies: streekbesturen van de 21e eeuw’ (memorandum) (Gastprovincie West-Vlaanderen)

06.12.1997
Colloquium ‘Vlaamse provincies reiken de steden de hand’ (Gastprovincie Limburg)

07.12.1996
Colloquium ‘Op weg naar het Charter van de provincies’ (Gastprovincie Oost-Vlaanderen)

02.12.1995
Colloquium ‘Nieuwe Provincies in Vlaanderen’ (Gastprovincie Antwerpen)

28.02 .1995
Studiedag ‘Duurzame ontwikkeling’ (Brussel)

28.01.1994
Colloquium over het toezicht op de provincies en de bevoegdheidsinvulling van het provinciaal niveau (Brussel).