Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Regelgeving

Het project ‘afslanking provincies’ heeft ook gevolgen voor de politieke vertegenwoordigers van de provincies. De commissie 'binnenland' van het Vlaams Parlement sprak zich op 6 juni reeds uit over:

  • De halvering van het aantal provincieraadsleden, over alle provincies heen. Decreetgeving: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20162017/g11273.p              Toegepast betekent dit: Provincie Limburg 31 leden en de andere 4 provincies 36 leden.
  • De vermindering van het aantal gedeputeerden per provincie van 6 naar 4.
  • De herindeling van de kiesdistricten: 
       Provincie Antwerpen: 3
       Provincie Limburg: 3
       Provincie Oost-Vlaanderen: 3
       Provincie Vlaams-Brabant: 2
       Provincie West-Vlaanderen: 3

  • Aantal te verkiezen provinciemandatarissen per district: klik hier
Het dossier werd door de plenaire vergadering van het Vlaams parlement goedgekeurd op 21 juni.

Meer informatie:

  • Decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
  • Bijzonder decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

Toelichting verkiezingsdecreet door Professor J. Van Nieuwenhove