Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

De bevoegdheden "sociale kaart', “sociale planning”, “netwerkvorming” en “impulsbeleid” behoren tot de kerntaken van de provincies voor het beleidsdomein welzijn. De provincies nemen deze taken op over alle welzijns- en zorgsectoren heen.

 

Sociale kaart

De vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel werken sinds mei 2001 samen aan één sociale kaart die gebiedsdekkend is voor de Vlaamse provincies en Brussel.

Alle gegevens zijn in één centrale, gestructureerde databank verzameld en worden door de verschillende partners onderhouden. De samenwerking situeert zich op inhoudelijk, vormelijk en technisch vlak.

Sinds 2012 werkt de sociale kaart nauw samen met het Huis voor Gezondheid vzw en een aantal deelnemende SEL's om gefaseerd de gegevens van de zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel op te nemen.

 

Sociale planning


Wat sociale planning betreft, nemen de provincies taak en de verantwoordelijkheid op volgens de specifieke behoeften in hun werkingsgebied.

De provincies stellen gegevens ter beschikking over het welzijns- en gezondheidsaanbod aan de burger, en dat in het kader van een goede en toegankelijke dienstverlening. De provincies leveren tevens gegevens aan in het kader van de opmaak van de Vlaamse programmatie in diverse welzijns- en gezondheidssectoren. Tevens bieden de provincies gegevensmatige ondersteuning bij de beleidsplanning van lokale besturen, regionale actoren en voorzieningen en organisaties, betrokken bij het welzijnsbeleid. Zo stellen de provincies gegevens een belangrijke rol bij het ontsluiten van informatie over armoede en het sensibiliseren van lokale besturen inzake sociale uitsluiting of toegankelijkheid.

Sinds 2015 wordt een interprovinciale tool geïmplementeerd, die als doel heeft:

  • Versterken interprovinciale samenwerking via een taakverdeling en een interprovinciale presentatietool. De ontsluitingsmogelijkheden zijn zeer uitgebreid.
  • Hulpmiddel bij de uitbouw van de steunpunten sociale planning naar de grondgebonden materies
  • Een gestructureerde overkoepelende databank waarin overzichtelijke tijdsreeksen over verschillende onderwerpen ter beschikking gesteld worden
  • Voorgedefinieerde onderwerpen en goede meta-data
  • Flexibiliteit over jaren en geografisch gebied


Netwerkvorming


Daarnaast ondersteunen, stimuleren en begeleiden de provincies samenwerking en overleg tussen welzijns- en gezondheidsorganisaties en –voorzieningen . Ze creëren en stimuleren welzijns- en gezondheidsoverleg tussen alle relevante sectoren en actoren op het gebied van welzijn en gezondheid en wanneer relevant, belendende sectoren zoals onderwijs, tewerkstelling, wonen, justitie, enz… In het kader van het provinciaal armoedeoverleg kunnen provincies met inhoudelijke en logistieke ondersteuning lokale besturen, verenigingen en andere organisaties die met mensen in armoede werken, stimuleren om regionaal samen te werken. Ze ontwikkelen samenwerkingsmodellen en lossen organisatorische hinderpalen van overleg en samenwerking op

Impulsbeleid

De provincies staan tenslotte in voor het voeren van een impulsbeleid op vlak van gezondheidsbeleid en het beleid inzake bijstand aan personen. Het impulsbeleid van de provincies stelt de provincies in staat een antwoord te bieden op nieuwe noden, die via de sociale planning worden gedetecteerd. Het provinciale impulsbeleid zet aan tot of is het een resultaat van bovenlokale intersectorale samenwerking en overleg.