Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Wonen als grondrecht

'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit van dit woonrecht: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen,' staat er.

 

De rol van de provincies

De provinciebesturen spelen in dit beleidsdomein hun eigen, unieke rol. Door hun helikopterzicht kunnen ze snel regionale noden detecteren en hier ook snel op inspelen en ondersteunen waar nodig.

Interbestuurlijke samenwerking

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de provincies goed samenwerken met alle bestuursniveaus: wonen is immers een prioriteit voor elke overheid en een goede samenwerking is nodig. Hiervoor bestaat er een interbestuurlijk samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid.

Het Protocol ‘Interbestuurlijke Samenwerking Lokaal Woonbeleid’ ondertekend door Vlaanderen, de Vlaamse provincies/VVP en VVSG, is reeds 2 Vlaamse legislaturen van kracht. Het protocol bepaalt het inhoudelijk kader. De samenwerking tussen de drie beleidsniveaus staat hierin centraal. Volgende elementen bepalen het kader waarbinnen de provincies in meer of mindere actief zijn rond wonen:

  • de ondersteuning van lokale ambtenaren en mandatarissen bij het voeren van een onderbouwd lokaal woonbeleid. Dit kan via bijdragen aan woningprogramatie, vorming, adviesverlening, sensibilisering via themagerichte campagnes;
  • bijdragen tot problemen op de private huurmarkt en sociale huurmarkt;
  • verzamelen en uitwisselen van gegevens;
  • het opzetten van nieuwe experimenten in het woonbeleid;
  • het aanbieden van complementaire vormingsinitiateven en het verstrekken van gerichte informatie.

 

Geïntegreerd woonbeleid - Netwerken

Daarnaast investeren de provincies in het organiseren van lokaal woonoverleg en het opzetten en ondersteunen van netwerken. Zeker bij dit beleidsdomein is het belangrijk dat ze hiervoor goed samenwerken bij de andere provinciale beleidsdomeinen zoals ruimtelijke Ordening of Welzijn en ook hierrond projecten opzetten (bv. woonwagenparken, ondersteuning bij woningsaanpassingen voor ouderen en het wegwerken van achterstand in de sociale huisvesting).

 

Nuttige informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners

Grond- en pandenbeleid

Vademecum sociale huur

Vlaamse woonraad