Skip to main content
FilePdf

Data en Analyse

De voormalige steunpunten Sociale Planning van de Vlaamse provinciebesturen  heten sinds 1 januari 2018 Data & Analyse of kortweg D&A. Ze staan in voor de cijfermatige beleidsondersteuning van provinciale en lokale besturen en andere organisaties. Zij kunnen bij D&A terecht met al hun vragen naar cijfermateriaal, (omgevings)analyses en interpretatie van gegevens. Data & Analyse biedt zoveel mogelijk fijnmazig gegevens aan die, waar mogelijk, op maat worden verwerkt. Het data-aanbod breidt geleidelijk uit, van het brede sociaal beleid naar andere sectoren en samenwerkingen binnen en buiten de provincies.

Gestoeld op een sterke samenwerking

Om de provinciale D&A werkingen te faciliteren en te ondersteunen, bestaat er een interprovinciale samenwerking. Deze samenwerking resulteert in hetzelfde werkmateriaal voor de 5 D&A werkingen.

 • Iedereen beschikt over dezelfde datasets.
 • Er is een taakverdeling voor het bijeenbrengen en actualiseren van de data. D&A streeft zoveel als mogelijk naar een jaarlijkse actualisatie van de data.
 • Er zijn afspraken over de opmaak en het gebruik van indicatoren.
 • Expertise met betrekking tot methodieken en producten wordt uitgewisseld.
 • Data wordt ontsloten via eenzelfde gemeenschappelijk instrument: provincies.incijfers.be

De data die gebruikt en ter beschikking gesteld wordt, wordt verworven op verschillende manieren. D&A verwerft ruwe data en verwerkt die zelf, D&A haalt verwerkte data uit sectorspecifieke webtoepassingen, of verwerkte data wordt op maat aan D&A geleverd. Daarnaast hergebruikt D&A data en verrijkt die bv. door het toevoegen van andere gebiedsniveau’s.

Om het data-aanbod verder uit te breiden wordt samengewerkt met andere provinciale diensten. Een voorbeeld is het cijferrapport ‘Economie’ dat tot stand is gekomen door de interprovinciale werking Economie. Het data-aanbod rond Detailhandel kwam tot stand in samenwerking met de interprovinciale werking Detailhandel. In 2019 verwacht D&A resultaten te delen uit de samenwerkingen met de provinciale diensten landbouw en klimaat. Daarnaast werkt D&A ook met externe partners, zoals het Kenniscentrum Vlaamse Steden, om data op maat generiek te ontsluiten.

Provincies.incijfers.be

Met provincies.incijfers.be creëerden de provinciebesturen een instrument voor lokale besturen en andere partners in functie van beleidsplanning over tal van domeinen heen. Via dit instrument, aangemaakt vanuit de vijf provinciebesturen samen, wordt de dienstverlening van Data & Analyse verder uitgebouwd.

 

Provincies in cijfers

 

 

De tool maakt het mogelijk om:

 • Gegevens op te vragen over verschillende onderwerpen, voor verschillende jaren én verschillende gebiedsniveaus (buurt, gemeente, politiezone, eerstelijnsregio, arrondissement, provincie,...)
 • De opgevraagde informatie te presenteren in duidelijke tabellen, kaarten en grafieken
 • Eigen presentaties te maken en ze te delen, of te exporteren naar Word, Excel of Powerpoint
 • Kant en klare rapporten en fiches met veelgevraagde cijfers te raadplegen

Provincies in Cijfers wordt op zeer regelmatige basis geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe cijfers en gebiedsindelingen. D&A werkt verder aan kant-en-klare rapporten over verschillende thema’s en houdt bij dit alles zoveel mogelijk rekening met de noden en wensen van klanten. Vragen of suggesties kunnen gesteld worden  bij Data & Analyse in je eigen provincie, of bij de interprovinciale medewerkers.

Gemeentelijke kerncijfers

In de databank is sinds kort bijvoorbeeld een steekkaart met gemeentelijke kerncijfers uit alle rubrieken beschikbaar. Een handig instrument om in te schatten hoe jouw stad of gemeente zich op tal van beleidsdomeinen positioneert ten opzichte van de provincie of een ander vergelijkingsgebied.

 

Dashboard provincies in cijfers

D&A in een breder geheel

D&A is de vertegenwoordiger van de Vlaamse Provincies in het Netwerk Statistiek Vlaanderen. Dit netwerk wordt gecoördineerd door de Vlaamse Statistische Autoriteit en de Vlaamse provincies behoren van rechtswege tot het netwerk.


 

Bea Paternot – stadsbestuur Halle

Het steunpunt Data en Analyse van de provincie Vlaams-Brabant levert een schat aan informatie aan de gemeenten: overzichtelijk, nuttig, vergelijkbaar met ander gemeenten/provincie/Vlaanderen. Een geweldige bron die nuttig is bij beleidsvoorbereidingen, een dossier stoffeert, knelpunten blootlegt, oorzaken verklaart,…

Bea Paternot – stadsbestuur Halle

 

Contact

Data & Analyse contacteren

Nood aan extra ondersteuning op het vlak van data of analyse? Een suggestie voor een nieuw onderwerp of rapport in provincies.incijfers.be? Een vraag naar meer diepgaande cijfers of onderzoek? Contacteer ons!

Algemene contactgegevens: 

° Voor de interprovinciale werking rond D&A:

 •   DenAprovincies@vlaamsbrabant.be

°  Voor de databank provincies in cijfers:

 • info@provincies.incijfers.be

Data & Analyse Provincie Antwerpen:

 • 03 240 56 02
 • data.analyse@provincieantwerpen.be

Data & Analyse Provincie Limburg:

 • 011 23 72 35
 • data.analyse@limburg.be

Steunpunt Data & Analyse Oost-Vlaanderen:

 • 09 267 75 15
 • data.analyse@oost-vlaanderen.be

Steunpunt Data & Analyse Vlaams-Brabant:

 • 016 26 77 87
 • data.analyse@vlaamsbrabant.be

Steunpunt Data & Analyse West-Vlaanderen:

 • 050 40 33 37
 • data.analyse@west-vlaanderen.be

Bijlagen