Skip to main content
FilePdf

Europa

De Europese Unie (EU) vraagt aan haar lidstaten om lokale en bovenlokale overheden te betrekken bij alle fasen van de programmacycli. De Vlaamse provincies zijn omwille van hun technische expertise en voeling met het terrein de partner bij uitstek om deze taak op zich te nemen. Provinciale cofinancieringsmiddelen kunnen bovendien worden ingezet indien de gebiedsgerichte beleidslogica wordt gerespecteerd. Vanuit democratisch oogpunt bieden de Vlaamse provincies ten slotte eerstelijnsinformatie over de EU om de kloof met haar burgers te dichten.

Flag EU

Provinciale expertise

De Vlaamse provincies hebben een sterk ontwikkelde expertise rond de EU-ontwikkelingsfondsen, die over meerdere programmaperiodes werd opgebouwd. Dit betekent dat ze alle ontwikkelingen van het cohesiebeleid van nabij hebben meegemaakt en zowel op het vlak van projectacquisitie en technische aspecten van de EU-subsidiedossiers een aanzienlijke meerwaarde betekenen voor alle projectpartners die willen deelnemen aan deze programma’s. Zowel in opmaak van de dossiers als in de uitvoeringsfase van de projecten wordt de deskundige begeleiding vanuit de provinciale contactpunten benut door de promotoren. 

De geïntegreerde provinciale contactpunten functioneren bovendien als duidelijke toegangspunten voor geïnteresseerde actoren. In deze veranderende context en vanuit hun bestaande sterkte op het vlak van projectacquisitie en -begeleiding, bepleiten de Vlaamse provincies de uitbouw van geïntegreerde contactpunten voor EU-programma’s binnen elke provincie met als opdracht te informeren, te werven en te begeleiden.

De provincies nemen deze taken op zich voor verschillende Europese programma’s, zoals:

De Vlaamse provincies bevinden zich op een kruispunt van een horizontale as (cross-sectorale integratie van beleidsdomeinen zoals PlattelandLandbouw, Klimaat, Energie, Water en Ruimte en interactie met andere spelers op het provinciale geografische niveau) en een verticale as (tussen de EU en Vlaanderen, en de steden en gemeenten). Op dit punt waken zij over de efficiëntie, kennis en verspreiding van EU-processen, zowel bij het aantrekken van de noodzakelijke projectfondsen van publieke, private en kennisactoren (triple-helixsamenwerking), als bij het verzamelen van de juiste en toegewijde projectparticipatie. 


Jan Buysse - Algemeen directeur Vleva

Samenwerken is de enige mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de vele problemen en uitdagingen die op ons afkomen. Daarom bouwen de Vlaamse provincies, VVP en Vleva al meer dan 10 jaar samen aan de brug tussen de Europese Unie en Vlaanderen. En met succes!’

Jan Buysse - Algemeen directeur Vleva

Communicatie naar de burger

Naast de duidelijke invulling van het partnerschapsbeginsel (zie bijlage), heeft de EU in de Vlaamse provincies ook het perfecte niveau gevonden om haar communicatienetwerk te verankeren. Daarom zijn er Vlaamse provincies met een EDIC, niet alleen omwille van de naar EU-normen perfecte schaalgrootte van de provincies voor deze functie, maar ook omwille van de synergie tussen EU-regionaal beleid en de gebiedsgerichte uitvoering daarvan. Deze centra maken het mogelijk om aan het brede publiek duidelijk te communiceren welke impact de EU heeft in de eigen regio, naast de eerstelijnsinformatiefunctie die de EDIC’s hebben tegenover de burgers.

Voorts staan de Vlaamse provinciebesturen in voor een burgergerichte communicatie over EU-realisaties in Vlaanderen, zoals activiteiten rond de dag van Europa, communicatiemomenten omtrent de resultaten van projecten, excursies, lezingen, debatten...

Tot slot zijn de Vlaamse provinciebesturen via de VVP één van de stichtende leden van VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, dat een complementaire brugfunctie vervult. Met zijn informatieplatform en netwerk biedt VLEVA een brede toegang tot het EU-beleid aan Vlaamse overheden en het maatschappelijk middenveld. Om de informatiedoorstroom richting de burger te garanderen is de samenwerking met de Vlaamse provinciebesturen echter van cruciaal belang. 

Bijlagen

VVP-standpunt Cohesiebeleid post-2020

  • VVP Standpunt
Download

VVP-standpunt Commissievoorstellen MFK 2021-2027

  • VVP Standpunt
Download

De Europese gedragscode inzake partnerschap

  • Wetgeving
Download

Werkprogramma van de Commissie voor 2019

  • Ondersteunend
Download

VVP EU memorandum

  • VVP Standpunt
Download

Contact

Stafmedewerker: Vicky De Backer (vicky.de.backer@vlaamseprovincies.be).

De provincies zijn uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake EU-beleid: