Skip to main content
FilePdf

Gebiedsgerichte Werking

De gebiedsgerichte werking wordt als één van de kerntaken van de provinciebesturen beschreven in Art. 2 van het Provinciedecreet. Maar wat verstaan we onder 'gebiedsgerichte werking'? Er is een veelheid aan definities, maar de kernidee is dat het een methodiek is waarbij men op zoek gaat naar een aanpak voor complexe en gebiedsspecifieke problematieken. Overal in Europa vinden we projecten van gebiedsgericht werken terug, weliswaar vaak onder een andere naam. Maar allemaal hebben ze dezelfde doelstellingen en principes: een concreet regiospecifiek en complex probleem oplossen via een beleid op maat ontwikkeld.

Gebiedsgericht Werken

 

De Vlaamse provinciebesturen zijn als intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau uitstekend geplaatst voor het opnemen van taken die omwille van hun aard een bovenlokale aanpak vergen. Daarnaast kennen de provinciebesturen het terrein en de vele actoren die hierop actief zijn. De provinciebesturen beogen om op het provinciale bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied. Artikel 2, tweede lid, 3°, schrijft hiervoor onder meer voor initiatief te nemen met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

Enkele voorbeelden illustreren duidelijk wat gebiedsgericht werken is, hoe het vorm krijgt en wat de meerwaarde ervan is:

 

Bijlagen

Belang van gebiedsgericht werken

  • Ondersteunend
Download

Contact 

Stafmedewerker: Vicky De Backer (vicky.de.backer@vlaamseprovincies.be)

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake gebiedsgericht werken: