Skip to main content
FilePdf

Landbouw

Het provinciaal landbouwbeleid is sterk verankerd in de grondgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen en zet via beleidsmaatregelen in op praktijkgericht onderzoek (onderzoek, voorlichting en advies), economische ondersteuning, multifunctionele landbouw in alle facetten, ruimte voor landbouw en ondersteuning van actoren.  

Landbouw

Praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek

De Vlaamse provinciebesturen investeren steevast in praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek. Zo wordt er nauw samengewerkt met onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen. Mede daardoor beschikken de zogenaamde praktijkcentra over jarenlange expertise en kennen ze de actuele noden en vragen van de sector.

De Vlaamse provinciebesturen zetten in hun landbouwbeleid sterk in op innovatie en duurzaamheid. Het praktijkgericht onderzoek is bijgevolg niet alleen gericht op plantaardig en dierlijke productie, maar zet sterk in op innovatieve productiesystemen, smart farming, duurzaam landbouwtransport, innovatietuinen, klimaatrobuustheid, ... 

 


 

Joris Relaes

De praktijkcentra leveren resultaten af die ‘in de realiteit’ staan, die een directe toepasbaarheid kennen en gedragen zijn door de lokale actoren. De provincies hebben daarbij de kracht om de onderzoeksbevindingen om te zetten in beleid met een onmiddellijke lokale weerslag.

Joris Relaes - Administrateur-generaal ILVO

Economische ondersteuning 

Het provinciaal landbouwbeleid versterkt de landbouwsector via gerichte economische acties zoals het stimuleren van de samenwerking tussen land- en tuinbouwers (cf. ondersteunen van coöperaties), het versterken van managementcapaciteiten, het faciliteren van starters, ... De omschakeling naar de biologische landbouwproductiewijze krijgt hierbij bijzondere aandacht. 

Multifunctionele landbouw

Sedert een aantal jaren begint landbouwverbreding ingang te vinden. Dit komt erop neer dat de landbouwers hun inkomen aanvullen met een aantal activiteiten die niet strikt met voedselproductie te maken hebben. Het multifunctionele aspect van landbouw wint aan belang en draagt sterk bij tot streekidentiteit en streekontwikkeling. Hoeve- en streekproducten, landbouweducatie, sectorpromotie, landschappelijke integratie, agrobiodiversiteit en groenblauwe diensten hebben een bredere maatschappelijke waarde en dragen bij tot het verbeterde imago van de sector. Voor zowel de uitvoering als de ondersteuning van deze vormen van multifunctioneel ondernemerschap biedt het provinciale beleid een evenwicht tussen enerzijds een bovenlokale visie en anderzijds een sterke wisselwerking met ondernemers en lokale organisaties.

Week van de Korte Keten 

De week van de korte keten is een promotie-initiatief waarbij over de 5 provincies in samenwerking met de VVP korte keten initiatieven worden gebundeld. Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. In 2022 zal de Week van de Korte Keten doorgaan van 14 tot en met 22 mei. 

WKK 21

Landbouweducatie

Het provinciebestuur is een belangrijke partner in landbouweducatie. Landbouweducatie van zowel kinderen als volwassenen is belangrijk omdat de burger niet meer vertrouwd is met de hedendaagse land- en tuinbouw en de productie van kwaliteitsvol voedsel doorgaans als vanzelfsprekend beschouwt. Als bovenlokaal bestuur staat het provinciebestuur dicht bij de landbouwer en neemt zodoende een stimulerende en sturende coördinatierol op tussen educatieve initiatieven (afstemming van didactisch materiaal, planning van educatieve momenten, verspreiding van innovatieve ideeën...). Het provinciebestuur speelt bovendien in op de nood aan een educatief scholenaanbod (op basis van de actuele leerplannen en eindtermen).  

Ruimte voor landbouw 

Ruimte creëren voor de verdere ontwikkeling van een leefbare én multifunctionele landbouw is voor de provincies een belangrijke opdracht. Verschillende projecten, bijvoorbeeld in glastuinbouw en planningsprocessen in de open ruimte, hebben een impact op de land- en tuinbouwsector. Voor een aantal van deze processen (provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, afbakening agrarische structuur, stadslandbouw en agrarisch hergebruik van agrarische gebouwen…) en vergunningen wordt gewaakt over het belang van kwalitatieve ruimte voor landbouw, via advisering vanuit de provinciale diensten. 

Ondersteuning actoren en communicatie 

Provinciebesturen ondersteunen een aantal actoren, waaronder gemeenten en verenigingen, gericht op het realiseren van breedgedragen doel- en taakstellingen. Deze ondersteuning neemt de vorm aan van subsidies, adviesverlening, medewerking, lidmaatschap, ...

Bovendien geeft de online tool Provincie.in.cijfers inzicht in het agrobusinesscomplex (ABC) zoals omzet, toegevoegde waarde en investeringen. Informatie over de landbouwsector met nauwkeurige statistische gegevens per provincie en per gemeente worden op die manier in kaart gebracht.

Ten slotte zetten de provinciebesturen in op een gezamenlijke communicatie die het sectorimago ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn de televisie-uitzendingen op PlattelandsTV en de gezamenlijke deelname aan beurzen waaronder Agriflanders

 

Agriflanders PlattelandsTV

Bijlagen

Multifunctionele landbouw

  • Ondersteunend
Download

Praktijkcentra

  • Ondersteunend
Download

Strategisch plan biologische landbouw

  • Wetgeving
Download

Contact

Beleidsadviseur: Jesse Demuyt (jesse.demuyt@vlaamseprovincies.be).

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake landbouwbeleid: