Skip to main content
FilePdf

Milieu & Natuur

De provinciebesturen leveren door hun streekkennis en expertise een waardevolle inbreng, zowel met een eigen bovenlokaal milieu- en natuurbeleid als via samenwerking met de gemeenten, om problemen op het terrein actiegericht en op maat te voorkomen of aan te pakken. 

1. Groenblauwe netwerken 

De provinciebesturen nemen het voortouw om via partnerschappen groenblauwe ecologische netwerken uit te werken en te versterken. Hierbij streven zij naar een gezonde basiskwaliteit zowel in steden als in het buitengebied waarbij zij steeds dat stapje verder trachten te gaan. Net omdat bijna alles met alles samenhangt zetten de provinciebesturen ook geen schotten tussen de interne diensten. Zo komen onze fietsostrades niet alleen de mobiliteit van onze inwoners ten goede, maar bekijken de provinciebesturen ook waar door een aangepaste aanleg en beheer van de bermen waardevolle natuurverbindingen kunnen doen ontstaan. De provinciebesturen doen er alles aan om bewoners, de recreanten en de mensen die er werken te betrekken bij beheer, behoud en ontwikkeling van het landschap.  

De bescherming van de biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt in het provinciale beleid. De provinciale soortengerichte werking spitst zich toe op zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten die merkelijk meer in één bepaalde provincie voorkomen dan in de rest van Vlaanderen. In het behoud van deze prioritaire en symboolsoorten spelen de provinciebesturen  een belangrijke sensibiliserende en stimulerende rol ten aanzien van burgers en specifieke doelgroepen  (landbouwers, natuurverenigingen, ....) . De provinciebesturen zijn eigenaar van een belangrijke oppervlakte aan domeinen en natuurterreinen. Zij hebben tevens de decretale taak om natuurverbindingsgebieden af te bakenen en te realiseren. De problematiek van invasieve exoten willen de provinciebesturen  in samenwerking met alle terreinbeherende instanties zo efficiënt mogelijk aanpakken.

Gestroomlijnd landschap

 


 

Danny Jacobs - Directeur Bond Beter Leefmilieu

Door in één gebied tegelijk in te zetten op natuurontwikkeling, een betere waterhuishouding, het opwaarderen van trage wegen, het ontwikkelen van fietsroutes of het aanplanten van kleine landschapselementen, ontstaan tal van win-win situaties. Hiermee neemt de provincie haar taak op om gebiedsgericht, samen met verschillende sectoren, verenigingen en gemeentebesturen, werk te maken van robuuste en veerkrachtige landschappen.

Danny Jacobs - Directeur Bond Beter Leefmilieu

 

2. Bosgroepen en regionale landschappen

De provinciebesturen ondersteunen en coördineren de werking van de 16 regionale landschappen en 11 bosgroepen binnen hun gebied en stemmen deze af op de andere gebiedsgerichte initiatieven in landschapsontwikkeling, biodiversiteit, recreatie en erfgoed in de provincie. De regionale landschappen worden ingezet voor de creatie van een draagvlak voor natuur en landschap en realisaties op het terrein. Via hun projectwerking dragen zij bij aan de realisatie van de Vlaamse beleidsdoelstellingen, zoals de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Om het beheer van openbaar groen en kleine landschapselementen nóg efficiënter te maken, denken de provinciebesturen aan de oprichting van een loket onderhoud buitengebied (LOB) Daarin werken verschillende gemeenten samen met de provinciebesturen een inventaris en werkplan uit voor verschillende vormen van landschapsonderhoud uit.

Logo VORL Koepel van de Bosgroepen

 

3. Natuur- en milieueducatie

De provinciebesturen blijven inzetten op trajectbegeleiding op maat voor kleuter-, lagere en secundaire scholen om te werken aan een duurzame leeromgeving via NME/MOS coördinatoren alsook de regionale landschappen en partnerorganisaties. Zo werken de provinciebesturen onder andere aan de vergroening van scholen. Via de provinciale natuur- en milieueducatiecentra/diensten bieden de provinciebesturen aan scholen de mogelijkheid om leerlingen in nauw contact te brengen met de natuur en met hun omgeving. Niet enkel de natuur staat centraal. Ook spenderen de NME/MOS coördinatoren aandacht aan de klimaatproblematiek. Via educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) creëert het provinciebestuur een draagvlak bij de jeugd voor natuur en duurzame ontwikkeling. Tenslotte ontwikkelen de provinciebesturen tevens verschillende initiatieven voor en spreken ze een brede doelgroep aan met onder andere de werking van natuurgidsen, wandelingen, ... 

 

4. Omgevingsvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie, was natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 werd dit een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geïntegreerd beleidsinstrument. Daarin beoordelen de provinciebesturen  niet alleen of de ruimtelijke ordening wordt nageleefd, maar uiteraard ook de milieu- en duurzaamheidsimpact. Evaluatie en handhaving van de uitgereikte vergunningen is een uiteraard een vereiste waar de provinciebesturen op toezien.

 

Omgevingsloket

5. Onderzoek en data

De provinciale centra voor milieuonderzoek zijn belangrijke kenniscentra waarbij onderzoek en kennisopbouw centraal staan. Hierbij wordt er ook geïnvesteerd in samenwerkingen met universiteiten, bedrijven en andere overheidsniveaus. De centra beschikken over experten teams inzake water, bodem, geluid, milieuwetgeving, handhaving en milieu/gezondheid. De provinciale centra vormen de  backoffice voor gemeentelijke vragen op het vlak van milieu en gezondheid. Via het Interprovinciaal Kenniscentrum willen de provinciebesturen deze ondersteuning provinciegrensoverschrijdend aanbieden.

De provinciebesturen blijven tevens investeren in kennisopbouw en kennisontsluiting van biodiversiteitsdata, wetgeving en ecologisch beheer.  Generieke kennisontsluiting doen we via de provinciale geoloketten, meer specifieke data verzamelen we o.a. via de Koepel voor Natuurstudie. Gemeenten, provinciale diensten, regionale landschappen en bosgroepen en vrijwilligers.

Bijlagen

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies over de projectfinanciering van Bosgroepen en Regionale Landschappen.

  • Ondersteunend
Download

Samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's.

  • Ondersteunend
Download

Bosforum Toekomstvisie Bos en Samenleving

  • Ondersteunend
Download

Jaarverslag Regionale Landschappen

  • Ondersteunend
Download

Dossier Samenwerkingsovereenkomst Regionale landschappen en bosgroepen

  • Ondersteunend
Download

Resultaat samenwerkingsovereenkomst Provincies - Agentschap Natuur en Bos

Download

Contact

Stafmedewerker Brent Roobaert  (brent.roobaert@vlaamseprovincies.be of 02 508 13 25/ 0472 24 61 78 ).

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake Milieu- en Natuurbeleid: