Skip to main content
FilePdf

Milieu & Natuur

De provinciebesturen leveren door hun streekkennis en expertise een waardevolle inbreng, zowel met een eigen bovenlokaal milieu- en natuurbeleid als via samenwerking met de gemeenten, om problemen op het terrein actiegericht en op maat te voorkomen of aan te pakken. 

1. Groenblauwe netwerken 

De provinciebesturen nemen het voortouw om via partnerschappen groenblauwe ecologische netwerken uit te werken en te versterken. Hierbij streven zij naar een gezonde basiskwaliteit zowel in steden als in het buitengebied waarbij zij steeds dat stapje verder trachten te gaan. De provinciebesturen werken sectoroverschrijdend.  Zo komen de provinciale fietsostrades niet alleen de mobiliteit van onze inwoners ten goede, maar bekijken de provinciebesturen ook waar door een aangepaste aanleg en beheer van de bermen waardevolle natuurverbindingen kunnen ontstaan. De provinciebesturen doen er alles aan om bewoners, de recreanten en de mensen die in de omgeving werken te betrekken bij beheer, behoud en ontwikkeling van het landschap.  

De bescherming van de biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt in het provinciale beleid. De provinciale soortengerichte werking spitst zich toe op zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten die merkelijk meer in één bepaalde provincie voorkomen dan in de rest van Vlaanderen. In het behoud van deze prioritaire en symboolsoorten spelen de provinciebesturen  een belangrijke sensibiliserende en stimulerende rol ten aanzien van burgers en specifieke doelgroepen  (landbouwers, natuurverenigingen, ....) . De provinciebesturen zijn eigenaar van een belangrijke oppervlakte aan domeinen en natuurterreinen. Zij hebben tevens de decretale taak om natuurverbindingsgebieden af te bakenen en te realiseren. De problematiek van invasieve exoten willen de provinciebesturen  in samenwerking met alle terreinbeherende instanties zo efficiënt mogelijk aanpakken.

Gestroomlijnd landschap

 


 

Danny Jacobs - Directeur Bond Beter Leefmilieu

Door in één gebied tegelijk in te zetten op natuurontwikkeling, een betere waterhuishouding, het opwaarderen van trage wegen, het ontwikkelen van fietsroutes of het aanplanten van kleine landschapselementen, ontstaan tal van win-win situaties. Hiermee neemt de provincie haar taak op om gebiedsgericht, samen met verschillende sectoren, verenigingen en gemeentebesturen, werk te maken van robuuste en veerkrachtige landschappen.

Danny Jacobs - Directeur Bond Beter Leefmilieu

 

2. Regionale Landschappen en Bosgroepen

De vijf provinciebesturen ondersteunen en coördineren de werking van de 16 Regionale Landschappen en 10 Bosgroepen (sinds de Interne Staatshervorming van 2011) binnen hun gebied en stemmen deze af op de andere gebiedsgerichte initiatieven in landschapsontwikkeling, biodiversiteit, recreatie en erfgoed in de provincie. 

Regionale Landschappen

16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving. Ze brengen inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Klik hier voor meer informatie.

Logo VORL

VORL kaart

Bron: www.regionalelandschappen.be, 2022

Bosgroepen

10 Bosgroepen ondersteunen boseigenaars bij alles wat komt kijken bij het hebben of aanleggen van een bos. Samen met hun 14.500 leden beheren ze 60.000 ha bos in Vlaanderen. Daarbij bekijken ze wat op lange termijn het beste is voor het bos en het ecosysteem. Klik hier voor meer informatie.

Bosgroep Logo KaartBron: https://bosgroepen.be/, 2022

3. Natuur- en milieueducatie

Natuur- en milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame ontwikkeling (EDO) blijven een kernopdracht voor de provincies. Via het aanbod in onze provinciale centra en domeinen willen ze de bezoekers de natuur laten beleven en hen bewuster maken van hun milieu-impact. Met onze activiteiten voor schoolgroepen versterken ze de kennis en vaardigheden van leerlingen die nodig zijn voor duurzame levensstijlen. Het provinciale NME/EDO-aanbod geeft zo in belangrijke mate mee uitvoering aan de Sustainable Development Goals, in het bijzonder SDG 4 (kwaliteitsvol onderwijs) en SDG 13 (klimaatactie).

Met onze MOS-werking ondersteunen ze – in samenwerking met Departement Omgeving en de Vlaamse Gemeenschapscommissie - scholen om een ‘duurzame straffe school’ te worden. De MOS-begeleiders ondersteunen de scholen met trajectbegeleiding op maat, vormingen, actiedagen, … en dit omtrent diverse duurzaamheidsthema’s. De laatste jaren zijn vooral vergroenen van scholen, buiten leren, klimaat, … erg actuele thema’s. Anno 2022 kunnen we wel stellen dat MOS in de onderwijswereld erg gewaardeerd wordt als referentie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer info over de NME/EDO-werking in de provincies:

 

4. Omgevingsvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie,  er een natuurvergunning nodig was. Vanaf 1 augustus 2018 werd dit een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geïntegreerd beleidsinstrument. Daarin beoordelen de provinciebesturen  niet alleen of de ruimtelijke ordening wordt nageleefd, maar uiteraard ook de milieu- en duurzaamheidsimpact. Evaluatie en handhaving van de uitgereikte vergunningen is een uiteraard een vereiste waar de provinciebesturen op toezien.

 

Omgevingsloket

5. Onderzoek en data

De provinciale centra voor milieuonderzoek zijn belangrijke kenniscentra waarbij onderzoek en kennisopbouw centraal staan. Hierbij wordt er ook geïnvesteerd in samenwerkingen met universiteiten, bedrijven en andere overheidsniveaus. De centra beschikken over experten teams inzake water, bodem, geluid, milieuwetgeving, handhaving en milieu/gezondheid. De provinciale centra vormen de  backoffice voor gemeentelijke vragen op het vlak van milieu en gezondheid. Via het Interprovinciaal Kenniscentrum willen de provinciebesturen deze ondersteuning provinciegrensoverschrijdend aanbieden.

De provinciebesturen blijven tevens investeren in kennisopbouw en kennisontsluiting van biodiversiteitsdata, wetgeving en ecologisch beheer.  Generieke kennisontsluiting doen we via de provinciale geoloketten, meer specifieke data verzamelen we o.a. via de Koepel voor Natuurstudie. Gemeenten, provinciale diensten, regionale landschappen en bosgroepen en vrijwilligers.

Contact

Stafmedewerker Brent Roobaert  (brent.roobaert@vlaamseprovincies.be of  0472 24 61 78 ).

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake Milieu- en Natuurbeleid: