Skip to main content
FilePdf

Mondiaal Beleid

De Vlaamse provinciebesturen behartigen al jarenlang een belangrijke rol in het beleid inzake Noord-Zuidsamenwerking. De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) bieden een kader om het provinciaal beleid inhoudelijk vorm te geven. Het mondiaal beleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van elk bestuursniveau (parallelle bevoegdheid tussen de federale en Vlaamse overheid, erkenning van de rol van lokale besturen in Vlaams regeerakkoord). De budgetten die de provinciebesturen besteden tellen bijgevolg mee in de officiële 'Official Development Assistance' (ODA) -cijfers, en dragen zo bij tot het realiseren van het streefdoel dat België zich heeft opgelegd om vanaf 2010 de 0,7 %-norm te behalen. 

Mondiaal Beleid

Reële ondersteuning van 4de pijlerorganisaties en programma's in landen in ontwikkeling

4de pijler

De Vlaamse provinciebesturen investeren in het financieel en inhoudelijk ondersteunen van projecten 4de-pijlerorganisaties. De 4de Pijler is een verzamelnaam voor de vele burgerinitiatieven die op een of andere manier aan ontwikkelingssamenwerking doen. Deze ondersteuning geeft niet alleen groeikansen aan kleinschalige, persoonlijke en innoverende projecten in ontwikkelingslanden, maar vergroot ook het draagvlak voor internationale solidariteit. Hiermee spelen de provinciebesturen in op de vermaatschappelijking van de sector. Daarnaast behouden de provinciebesturen de diversiteit in het werkveld door spelers te ondersteunen die elders moeilijk ondersteuning vinden.

Ondersteuning van lokale besturen in de ontwikkeling van een lokaal Noord-Zuidbeleid

Via advies, vorming en uitwisseling zetten de provinciebesturen in op capaciteitsversterking van gemeentebesturen voor de uitbouw van een lokaal Noord-Zuidbeleid. Hierbij richten zij zich tot de schepenen en ambtenaren bevoegd voor mondiaal beleid, maar ook tot hun collega's verantwoordelijk voor duurzaamheid en strategische planning. 

Voor de ondersteuning van gemeentebesturen wordt samengewerkt met diverse partners zoals de VVSG en 11.11.11., elk vanuit de eigen rol. Zo legt 11.11.11. zich vooral toe op de ondersteuning van het lokale middenveld. Samen met onze partners ontwikkelen de provinciebesturen instrumenten om ook lokaal concreet aan de slag te gaan in het kader van de SDG’s. Zo worden er trajecten of lerende netwerken met een groep van steden/gemeenten georganiseerd omtrent de implementatie van SDG's in hun lokaal beleid.

Aanvullend aan het Vlaamse beleid bieden de provinciebesturen financiële ondersteuning voor het uitbouwen van (boven)lokale sensibiliseringsprogramma’s.

Wereldburgerschapseducatie 

De provincies werken aan een draagvlak voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Ze zetten daarbij hun voorbeeldfunctie in op het vlak van educatie, internationale solidariteit, fair trade, duurzaam aankoopbeleid, ethisch beleggen,… Daarnaast reiken de provincies vanuit de eigen praktijkervaring, modellen en methodieken aan voor lokale besturen. Het hoger onderwijs is een belangrijke partner in dit verhaal. De praktische toepassingen waar de hogescholen op mikken hebben naast het academisch onderzoek een grote en directe waarde. Veel kleinere gemeentes zijn daarnaast zoekende hoe ze aan Wereldburgerschapseducatie kunnen doen. De provinciebesturen zorgen ervoor dat deze op de juiste ondersteuning kunnen rekenen.

Het zijn de provinciebesturen die deze lacunes opvullen en het Leaving no one behind principe met enige trots tot uitvoering brengen.

Contact

Stafmedewerker: Wouter Brouns (wouter.brouns@vlaamseprovincies.be of 02 508 13 24).

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake ontwikkelingssamenwerking: