Skip to main content
FilePdf

Mondiaal Beleid

De Vlaamse provinciebesturen vervullen al jarenlang een belangrijke rol in het beleid inzake Noord-Zuidsamenwerking. De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) bieden een kader om het provinciaal beleid inhoudelijk vorm te geven. Het mondiaal beleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van elk bestuursniveau (parallelle bevoegdheid tussen de federale en Vlaamse overheid, erkenning van de rol van lokale besturen in Vlaams regeerakkoord). De budgetten die de provinciebesturen besteden tellen bijgevolg mee in de officiële 'Official Development Assistance' (ODA) -cijfers, en dragen zo bij tot het realiseren van het streefdoel dat België zich heeft opgelegd om vanaf 2010 de 0,7 %-norm te behalen. 

Mondiaal Beleid

Mondiale samenwerking

Ondersteuning van organisaties, projecten en programma's in het globale Zuiden

De verschillende Vlaamse provinciebesturen besteden minstens 0.7% van hun exploitatiebudget aan projecten in het Zuiden. Zo initiëren de provincies de uitbouw van structurele samenwerkingsverbanden met regio's uit het globale Zuiden:

  • Samenwerking, afstemming en uitwisseling tussen verschillende actoren (zowel actoren als civiele actoren) staan centraal. 
  • Focus op regionale ontwikkeling met als de sterktes en zwaktes van de betrokken regio als uitgangspunt.
  • De meerwaarde schuilt in de samenwerking met verschillende actoren (publiek en privaat), het opbouwen en uitwisselen van goede praktijken met de overheid en de meer integrale benadering.
  • De combinatie van een langetermijnaanpak en diversiteit van betrokken actoren (nog's, lokale overheden, ondernemers, ...) biedt meer kans op structurele veranderingen.

Naast de eigen samenwerkingsverbanden is er de rijke en gevarieerde wereld van de mondiale solidariteit. De Vlaamse provinciebesturen investeren in het bijzonder in het financieel en inhoudelijk ondersteunen van 4de-pijlerorganisaties en andere niet-klassieke ontwikkelingsorganisaties. 

Mondiale beleidskeuzes 

Interbestuurlijke samenwerking, beleidsontwikkeling en voorbeeldfunctie 

Op het vlak van internationale solidariteit vervullen de provinciebesturen een voorbeeldfunctie. Vanuit de eigen praktijkervaring en expertise reiken de provinciebesturen modellen en methodieken aan die de lokale besturen inspireren en ondersteunen. 

De provinciebesturen staan tevens sterk als intermediair bestuursniveau dat diverse beleidsniveaus met elkaar verbindt en netwerken uitbouwt tussen de vele actieve spelers. Overleg met de sector, de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven, eigen vormingsmomenten/tentoonstellingen/debatten rond bepaalde thematieken, ondersteuning van verschillende spelers zijn allen gericht op visieontwikkeling afstemming met de sector. Vanuit hun bovenlokaal perspectief, de opgebouwde expertise en inzichten in de lokale realiteit en afstemming met de sector kunnen de provincies een cruciale bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling. 

Ondersteuning van lokale besturen in de ontwikkeling van een lokaal mondiaal beleid 

Via advies, vorming, uitbouw en uitwisseling van kennis zetten de provinciebesturen in op capaciteitsversterking van gemeentebesturen voor de uitbouw van een lokaal mondiaal beleid. Deze acties zijn bovendien niet enkel bedoeld voor schepenen en ambtenaren bevoegd voor mondiaal beleid, maar ook voor hun collega's bevoegd voor duurzaamheid en strategische planning.

Via een gediversifieerde procesmatige aanpak, die rekening houdt met de verscheidenheid van de gemeenten, wordt een maximaal aantal gemeenten bereikt. De participatie van het maatschappelijk middenveld is hierbij van primordiaal belang. De provincies assisteren de gemeenten bij het uitbouwen van intergemeentelijke beleidsdomeinoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Deze ondersteuning gebeurt in afstemming met de VVSG. 

Mondiaal burgerschap

Werken aan draagvlak in de eigen provincie 

Het creëren van een draagvlak voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling is een belangrijk streefdoel van diverse Vlaamse provinciebesturen. Ze maken daarbij gebruik van hun voorbeeldfunctie, documentatiecentra en vormingen en evenementen:

  • Via gespecialiseerde documentatiecentra stellen de provincies tal van materialen ter beschikking om te werken rond wereldburgerschap. 
  • Door spelers te ondersteunen (financieel of inhoudelijk) die moeilijk elders steun kunnen vinden, brengen de provinciebesturen het 'Leave no one behind-principe' in de praktijk.
  • Door zelf Noord-Zuid evenementen met een (boven)lokaal karakter te organiseren en/of ondersteunen, vullen nogal wat provincies lacunes op die andere spelers niet kunnen opvullen. 

Contact

Stafmedewerker: Vicky De Backer (vicky.de.backer@vlaamseprovincies.be).

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake ontwikkelingssamenwerking: