Skip to main content
FilePdf

Ruimtelijke Planning

Vandaag behoort ruimtelijke planning tot de hoofdtaak van de provinciebesturen. De provincies kunnen een eigen bovenlokaal en streekgericht ruimtelijk beleid voeren. Bovendien adviseren en ondersteunen de provincies niet alleen het gemeentelijk ruimtelijk beleid, maar ze keuren het ook goed. Doorheen de jaren evolueerde de provinciale ruimtelijke planning dan ook van het (formeel) opmaken van ruimtelijke plannen naar het stimuleren van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen door middel van participatie en overleg met alle betrokken actoren

1. De provinciebesturen blijven niet in het verleden hangen.

De provinciebesturen voeren een vernieuwd ruimtelijk beleid. Hierbij nemen zij regisseursrol in handen om te komen tot resultaten. Dit gebeurt daarenboven in nauwe samenwerking met diverse actoren. Ongeveer 17 jaar geleden zetten de provinciebesturen hun eerste stappen in de ruimtelijke planning. Ze namen hierbij de taken op die ze hadden verkregen vanuit het Ruimtelijk Structuurplan. De provinciebesturen zetten hun eigen ruimtelijk beleid uit en ontwierpen heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen. Al gauw merkten de provincies dat de formele opmaak van plannen niet voldoende bleek te zijn. Er was nood aan een proactief beleid dat duurzame ruimtelijke ontwikkeling tot stand brengt.

De rol van het bestuur evolueerde dan ook van “plannenmaker” naar “regisseur van ruimtelijke ontwikkelingen”. Momenteel werken de provinciebesturen aan ruimtelijke beleidsplannen ter vervanging van de ruimtelijke structuurplannen. Als basis voor deze vernieuwing gebruiken de provincies “ruimtelijke kernnota’s/visies” die in de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen in nauwe samenwerking  tussen  en met inspraak van de verschillende diensten en diverse actoren. Deze nota’s bieden een lange termijnvisie met een aantal grote ruimtelijke principes, strategieën en doelstellingen.

 


 

 An Rekkers - Directeur Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)

Met name de diensten gebiedsgerichte werking in de verschillende provincies spelen al een belangrijke rol in het afstemmen, coördineren, ondersteunen, faciliteren van beleid over de gemeentegrenzen heen. Vanuit hun grondgebonden bevoegdheden zouden provinciebesturen de fysieke ruggengraat van de verschillende regio’s sterker dienen te verankeren en hiervoor een regionale openruimtevisie voor ontwikkelen.

An Rekkers - Directeur Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)

 

2. Uitdagingen voor vandaag en morgen in partnerschap

Op het terrein word elke provinciebestuur geconfronteerd met diverse ruimtelijke problemen en uitdagingen onder andere:

 

  • Ecosystemen: Achteruitgang van de biodiversiteit.

  • Klimaatverandering en energiebehoefte: Investeren in hernieuwbare energie en het verbruik doen dalen, klimaatneutraal en bestendig worden, …

  • Demografie: Toenemende en vergrijzende bevolking

  • Mobiliteit: Overbelasting van de wegen, nood aan duurzame en toegankelijke vervoersmodi.

  • Economische ontwikkeling: Bloeiende detailhandel behouden in stads- en dorpskernen, inefficiënt gebruik bestaande bedrijventerreinen, ruimte voor bijkomende bedrijvigheid en handel, …

 

Bij het zoeken naar oplossingen nemen de provinciebesturen een aantal waarden in acht:

 
Gezondheid en veiligheid  Autonomie en robuustheid 
Kwaliteit en comfort Welvaart
Identiteit en authenticiteit    Sociale cohesie en inclusie
Klimaatgezondheid Rechtvaardigheid

 

Om hogervermelde problematieken aan te pakken kiezen de provinciebesturen voor: 

Zuinig ruimtegebruik      Eigenheid bewaren

Open ruimte creëren

Nabijheid en bereikbaarheid
Kernversterking      Veerkrachtige ruimte

 

 

Nota Ruimte

3. Bestuurlijk partnerschap en samenwerking

Een ander kenmerk van de provinciale oplossingsgerichte aanpak is bestuurlijk partnerschap en samenwerking. De provinciebesturen kijken dan ook reikhalzend uit naar het nieuwe “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”. De Vlaamse overheid moet de krijtlijnen van het beleid uitzetten. De provincie- en de gemeentebesturen moeten dit samen dan verder vorm en inhoud geven, aangepast aan de eigenheid van elk gebied met een specifieke ruimtelijke problematiek of potentie.

Op basis van ruimtelijke uitvoeringsplannen, eigen projecten en ontwerpend onderzoek stippelen we mee de route naar een zorgvuldige ruimtelijke ordening uit, maar de sterkte van het provinciale niveau is uiteraard ook de samenwerking met de gemeentebesturen. Hen ondersteunen en faciliteren in hun ruimtelijk beleid blijft ook de komende jaren zeker een prioriteit. Ook participatie van middenveldorganisaties en inwoners is belangrijk om tot gedragen, efficiënte en uitvoerbare besluitvorming in vergunningen en ruimtelijke planning te komen. De provinciale medewerkers verhogen daarom voortdurend hun kennis. Interne professionaliteit kan de kwaliteit van de partnerschappen alleen maar ten goede komen, zodat de provinciebesturen uiteindelijk via verschillende vormen van participatie de ruimtelijke plannen en projecten met succes kunnen realiseren.

Bijlagen

VVP advies betreffende voorontwerp “Instrumentendecreet”

  • VVP Standpunt
Download

VVP advies beleidskaders en actieprogramma BRV

  • VVP Standpunt
Download

Ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

  • Wetgeving
Download

Contact

Stafmedewerker Brent Roobaert  (brent.roobaert@vlaamseprovincies.be of 02 508 13 25/ 0472 24 61 78).

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake Ruimtelijke Planning