Skip to main content
FilePdf

Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem pakken samen detailhandelsbeleid aan

Met ondersteuning van een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen.

De gemeenten Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem stappen in een traject van detailhandelscoaching. Samen met een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen zoeken ze naar een evenwicht tussen steenweglocaties op de R11 en N116, Wijnegem Shopping Center, kernwinkelgebieden en toekomstige detailhandelsontwikkelingen.

Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem zijn gemeenten met specifieke problematieken op detailhandelsgebied. In een samenwerkingsverband zoeken ze naar een gemeenschappelijke visie om de huidige en toekomstige uitdagingen (kernversterking, leegstand, ruimtelijke ontwikkelingen, baanwinkels, supermarkten, mobiliteit, …) rond detailhandel aan te gaan. Een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen zal hen hierin ondersteunen.

Belang van samenwerking

Detailhandel intergemeentelijk aanpakken is een slimme manier van werken. Kopen en verkopen stopt immers niet aan een gemeentegrens. De drie gemeenten hebben een ruim verzorgingsgebied dat elkaar overlapt, en ook het mobiliteits- en ruimtelijke aspect van detailhandel laat zich bovengemeentelijk voelen.

Detailhandelscoaching

De provincie Antwerpen heeft sinds 6 jaar detailhandelscoaches in dienst. Als bovenlokale overheid is de provincie in staat om te detecteren welke gemeenten met elkaar kunnen samenwerken in een traject van detailhandelscoaching. De coaches zijn detailhandelsexperten, die aanvullend werken op de bestaande expertise in gemeenten.

Kernversterking is het belangrijkste principe van het provinciale detailhandelsbeleid en onze visie op detailhandel. Die visie willen we uitrollen in al onze gemeenten. We beschikken over een uitgebreid aanbod van methodieken, data en applicaties om de gemeenten te ondersteunen. Daarmee werken we samen een detailhandelsbeleid uit dat geen uitdaging uit de weg gaat. Een afgebakend kernwinkelgebied, omgaan met baanwinkels, kleinhandelslinten en aanbod buiten de kern, de inplanting van ruimtebehoevende winkels, vergunningsaspecten, mobiliteitsaspecten,… dit komt allemaal aan bod in de weg die ze samen uitstippelen naar een gezonde detailhandel”, aldus gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé. “Gemeenten zien het belang van een gezond detailhandelsapparaat in. Het zorgt voor een vitale gemeente en speelt ook een rol bij de versterking van het sociaal weefsel. Daarom zijn we verheugd dat, met deze drie gemeenten erbij, intussen al 41 lokale besturen in onze provincie een beroep doen of deden op onze detailhandelscoaches”, aldus nog Ludwig Caluwé.

Inspraak handelaars

Tijdens het coachingstraject, dat een tweetal jaar duurt, werken niet alleen de gemeenten en provincie samen. Ook andere stakeholders, zoals de handelaars en vastgoedeigenaars, worden betrokken bij het traject. Dit zowel in de ontwikkeling van de gemeenschappelijke visie als in de uitrol van acties.

Gemeenten enthousiast

De drie deelnemende gemeenten zijn enthousiast. Op maandag 25 november ondertekenden ze een samenwerkingsovereenkomst met de provincie.

Ken Casier, schepen Lokale economie Borsbeek: “We willen in Borsbeek een beleid uittekenen dat de detailhandel toelaat zich in de komende jaren optimaal te ontwikkelen.  Daarbij streven we naar een geïntegreerde aanpak met oog voor de omliggende gemeenten enerzijds en focus op de uitbouw van een kernwinkelgebied in de eigen dorpskern anderzijds.  Het subsidiebeleid en een aansluitende visie qua ruimtelijke ordening zijn hierin speerpunten die voor Borsbeek een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen.”

Leen Wouters, schepen Lokale economie Wijnegem: “Wijnegem heeft binnen de regio een unieke situatie, met op het grondgebied zowel een bovenlokaal winkelcentrum als de zevenhonderd meter lange handelskern. Hoewel studies uitwijzen dat Wijnegemnaren graag in eigen gemeente winkelen, worden ook hier de panden bedreigd met leegstand. We kijken er als lokaal bestuur naar uit om hierrond een langetermijnvisie te ontwikkelen samen met de provincie en buurgemeenten.”   

Kelly Joris, schepen Middenstand Wommelgem: “Ook in Wommelgem zien we een trend naar meer winkels met een grote vloeroppervlakte op de gewestwegen. Tegelijkertijd zien we de kleinere winkels uit onze centra verdwijnen. We willen dit een halt toe roepen en proberen een onderbouwd antwoord te formuleren. Hierbij willen we samen met Borsbeek en Wijnegem gebruik maken van de expertise van de provincie Antwerpen. Het actieplan zal ook besproken worden met de lokale handelaars.


Beleidsverantwoordelijke:

Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Economie

Perscontact dienst:

Kristof Schroons, detailhandelscoach provincie Antwerpen/POM Antwerpen
Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
M 0486 30 48 20
E kristof.schroons@provincieantwerpen.be

Contact gemeenten:

Ken Casier, schepen Lokale economie Borsbeek, E ken.casier@borsbeek.be

Leen Wouters, schepen Lokale economie Wijnegem, E leen.wouters@wijnegem.be

Kelly Joris, schepen Middenstand, E kelly.joris@wommelgem.be