Skip to main content
FilePdf

Nieuwe visie over ruimtegebruik in de provincie Antwerpen

25 oktober 2021 | Voor het toekomstige ruimtegebruik op haar grondgebied werkt de provincie Antwerpen aan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Daarin koppelt ze ruimtegebruik aan mobiliteit, zet ze in op efficiënt ruimtegebruik en vermindert ze de druk op de open ruimte. Het voorontwerp-Beleidsplan Ruimte is klaar. De gemeentebesturen en adviesinstanties geven er dit najaar hun mening over.

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Tegelijkertijd dwingt de druk op het klimaat ons tot duurzamer ruimtegebruik. De provincie Antwerpen werkt aan een nieuw beleid over de ruimtelijke planning op haar grondgebied. In 2019 was de conceptnota, de allereerste versie, van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) klaar. De publieke raadpleging daarover leverde heel wat interessante reacties op. “Samen met onze gemeentebesturen gingen we daar in kleine groepen mee aan de slag” legt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening uit. “Het was een hele uitdaging om alle reacties te verwerken. We ontvingen bijvoorbeeld tegengestelde reacties of vragen om wetgeving aan te passen terwijl dat onze bevoegdheid niet is. Sommigen vonden de conceptnota te vaag en misten concrete acties om het ruimtelijke beleid op het terrein uit te voeren. Daar komen we in het huidige voorontwerp wél aan tegemoet. We formuleren nu ook acties om de visie over de ruimtelijke inrichting van onze provincie samen te realiseren.”

Ruimtegebruik koppelen aan mobiliteit

Voor het eerst koppelt de provincie Antwerpen ruimtegebruik aan mobiliteit. “Ontwikkelingen die veel mobiliteit teweeg brengen, willen we enkel nog op plekken die met verschillende vervoersmiddelen bereikbaar zijn” gaat Luk Lemmens verder. “De bereikbaarheid bepaalt de draagkracht van een plek. We gebruiken het ruimtemodel en de Ruimtekompassen om die draagkracht in beeld te brengen. De Ruimtekompassen maken namelijk in één oogopslag zichtbaar hoe de ruimtelijke ordening én bereikbaarheid van een plek zich tot elkaar verhouden. De samenhang tussen stads- en dorpskernen brengen we in beeld via regionale woningmarkten. We bepalen ook aan welke criteria locaties moeten voldoen om er ontwikkelingen toe te laten die veel mobiliteit, personen- én goederenvervoer teweeg brengen. We onderscheiden daarbij regionale en interregionale multimodale vervoersknopen.”

Efficiënt ruimtegebruik en open ruimte open houden

 

Om mee te werken aan de bouwshift, zet de provincie Antwerpen in op efficiënt ruimtegebruik en het verminderen van de druk op de open ruimte. “We streven naar de juiste functie op de juiste plek door bijvoorbeeld goed gelegen bedrijventerreinen te optimaliseren, te herstructureren en te verdichten. We proberen dat alvast uit met de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan in het grensgebied van Brecht, Brasschaat en Schoten” legt Luk Lemmens uit.