Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen beschermt 60 000 ha Amazonewoud en plant ook nog eens 24 ha bomen

16 oktober 2020 | De provincie Antwerpen gaat het engagement aan om tegen eind 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. Daartoe gaat de provincie Antwerpen nu een samenwerking aan met BOS+ om jaarlijks 4000 ton CO2 te compenseren door de aanplant van 24 hectare bomen in het Amazonewoud.

De provincie Antwerpen gaat het engagement aan om tegen eind 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. Daartoe gaat de provincie Antwerpen nu een samenwerking aan met BOS+ om jaarlijks 4000 ton CO2 te compenseren door de aanplant van 24 hectare bomen in het Amazonewoud. Daarnaast beschermt de provincie Antwerpen 60 000 ha tropisch woud, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is. Het project streeft een socio-economische versterking van inheemse gemeenschappen na. Lokale besturen kunnen vanaf 2021 in het project participeren.

“Als SDG-provincie geloven we dat een duurzaam beleid inhoudt dat we met alle beleidsdomeinen samenwerken aan een gemeenschappelijk verhaal rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen dat verankerd ligt in de hele organisatie, door de hele organisatie gedragen wordt en de departementsgrenzen overstijgt. Vandaar dat we in onze ambitie om een klimaatneutrale organisatie te zijn, ook de verbinding leggen tussen ons klimaat- en mondiaal beleid”, licht gedeputeerde Lemmens, bevoegd voor Mondiaal beleid toe. “Hiervoor gaat provincie Antwerpen een samenwerking aan met BOS+, via het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’. BOS+ is een Vlaamse ngo met de nodige expertise rond nationale en internationale bosbescherming. Hun ervaring met grote projecten die de inheemse volkeren daarbij ook nog socio-economisch versterken, vormt een absolute meerwaarde en is bepalend voor de samenwerking.”

Pieter Van de Sype, programmacoördinator Latijns-Amerika bij BOS+, ontving de symbolische cheque van € 485.300 die de provincie in dit project zal investeren.

“Bosbehoud en bosherstel zijn zeer relevante en wereldwijde kwesties, waarbij Vlaanderen een verantwoordelijkheid draagt. BOS+ is zeer blij dat de provincie Antwerpen met dit stevig engagement hierin een voortrekkersrol opneemt.” Bert De Somviele – Directeur van BOS+

CO2-compensatie en het herstel van natuurlijke ecosystemen

 

Het Amazonewoud vormt het grootste aaneengesloten tropische woud ter wereld. Het woud absorbeert 2 miljard ton CO per jaar, 25 keer de jaarlijkse, totale uitstoot van Vlaanderen. Om deze longen van de wereld te behoeden voor verdere degradatie zal de provincie 60 000 ha beschermen. Daarnaast wordt er 24 ha hersteld door nieuwe aanplant, want op een bijkomende CO2-compensatie van 4 000 ton neerkomt. Op deze ontboste percelen kan door de aanplant ook maximaal ingezet worden op het stimuleren van het lokale ecosysteem.

De provincie Antwerpen zet daarbij samen met BOS+ ook in op een biodiversiteitsmonitoring. Het herstel van natuurlijke ecosystemen is immers cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering met het bijhorende biodiversiteitsverlies. De Verenigde naties hebben het komende decennium reeds uitgeroepen tot de ‘VN-decade van het Ecosysteemherstel’.

De biodiversiteitsmonitoring gebeurt in samenwerking met een Vlaamse en Peruviaanse universiteit, de lokale autoriteiten en de inheemse bevolking. Bij de inheemse bevolking is immers een enorme kennis m.b.t. het lokale ecosysteem en de soorten aanwezig.

Ontwikkelingsproject met nadruk op duurzame resultaten

 

De inheemse gemeenschappen staan in het project centraal. Zij staan mee in voor het beheer en het is van groot belang om doorheen de versterking van hun socio-economische perspectieven draagkracht te creëren bij de lokale bevolking. Op deze manier gaan de bescherming van het Amazonewoud en ontwikkelingssamenwerking hand in hand.

“Het project situeert zich in twee Peruviaanse gemeenschapsreservaten: Yanesha (in het centrum van het land) en Amarakaeri (in het zuidoosten van het land). Elk gemeenschapsreservaat bestaat uit een reservaatzone (beschermd bos) en een bufferzone (leefgebied van de inheemse gemeenschap). Het beheer van het bos, het uitzetten van actieplannen voor de bufferzone en de uitvoering ervan gebeuren in overleg met hen”, licht Pieter Van de Sype toe. “Daartoe werken we samen met de ECA-Amarcy en ECA-Amarakaeri, die de inheemse gemeenschappen vertegenwoordigen die rond het reservaat leven. De ECA’s beheren de gemeenschapsreservaten i.s.m. de overheidsinstantie SERNANP.”

“In de bufferzones rond de natuurreservaten zal aan agroforestry en bosbouw gedaan worden. Daarbij wordt gefocust op waardeketens van niet-houtige bosproducten en duurzame boslandbouw, zonder negatieve impact op de bosoppervlakte en met het oog op inkomensverhoging. Zo beschermen we niet alleen het woud, maar zorgen we ook voor een socio-economische vooruitgang van de lokale gemeenschappen”, benadrukt gedeputeerde Lemmens.

Tot slot zorgt de bescherming en het herstel van het ecosysteem voor meer voedselvoorziening en een betere waterbevoorrading. Een win-win voor natuur én mens.


Ook lokale besturen kunnen deelnemen

 

Deze vernieuwende aanpak onderscheidt zich bovendien door haar participatieve karakter waarbij lokale besturen worden uitgenodigd om in te tekenen op deze samenwerking met BOS+. Zo kunnen zij op maat investeren binnen ons provinciale kader. 

Vele lokale besturen delen de provinciale ambitie om klimaatneutraal te worden. Complementair op bebossingsprojecten op het eigen grondgebied en ter aanvulling op de beperking van de eigen CO2-uitstoot, biedt dit project de mogelijkheid om ook aan CO2-compensatie te doen via bosbouw in het Zuiden.

De extra financiering vanuit het lokaal bestuur versterkt het project en de resultaten in Peru. Deze zorgt immers voor de realisatie van een uitgebreidere biodiversiteitsmonitoring, de implementatie van boslandbouw bij een grotere doelgroep en het versneld doorgroeien van de pilootfase naar een volledig uitgebouwd compensatieproject.

Elk deelnemend lokaal bestuur kan ook via de provincie rekenen op uitwisseling en netwerking tussen andere betrokken lokale besturen omtrent dit engagement. Zo bouwen we samen verder aan één sterk verhaal, zowel in het Amazonewoud als in onze eigen regio.

Provinciaal klimaatbeleid stopt niet aan de provinciegrens

 

“Om tegen eind 2020 klimaatneutraal te zijn, doet de provincie uiteraard niet uitsluitend aan CO2 compensatie en bosbescherming in het Zuiden. De CO2 compensatie en bosbescherming in het Amazonewoud is een laatste stap”, benadrukt gedeputeerde Lemmens. “Begin 2021 lanceert de provincie haar klimaatactieplan om tegen 2030 -40% minder CO2 uit te stoten en het risico op hittestress, droogte en wateroverlast te verminderen.”

Sinds 2006 heeft de provincie haar eigen broeikasgasuitstoot met 46% kunnen verminderen, vooral door het isoleren van gebouwen, de installatie van energiezuinige verwarmingsinstallaties en de overschakeling naar groene stroom.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s

 

Dit project past in het beleid van de provincie Antwerpen dat vooropstelt dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) een rode draad vormen bij beleidsbeslissingen. Duurzaamheid is een kernwaarde in het bestuursakkoord, de organisatiecultuur, dagelijkse werking en beslissingen van het Antwerpse provinciebestuur.

Met het project wordt direct ingezet op de SDG’s  ‘strijd tegen armoede’ en ‘klimaatactie’, zowel in provincie Antwerpen als wereldwijd.