Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen kondigt primeur aan voor gedifferentieerde droogte-aanpak

26 juni 2019 | Als in de provincie een captatieverbod uit de waterlopen geldt, kan dat voortaan gedifferentieerd per beekvallei zijn.  De provincie Antwerpen beheert 2.400 km onbevaarbare waterlopen en is verantwoordelijk voor de goede ecologische toestand ervan. In verschillende stroomgebieden zijn flora en fauna zeer gevoelig voor de gevolgen van droogte. In deze gebieden dringt een sneller captatieverbod zich op.

Watercaptatieverbod? Ja, maar wel gedifferentieerd

Bij een captatieverbod is het verboden water te onttrekken uit de waterlopen. De provincie Antwerpen heeft als eerste waterbeheerder een selectie gemaakt van stroomgebieden waar omwille van de hoge ecologische waarde prioritair een captatieverbod kan afgekondigd worden. Daardoor vallen vele landbouwgebieden in eerste instantie buiten het verbod.

Captatieverbod

 

 

 

 

In 2018 stonden op een zeker ogenblik 90% van de provinciale waterlopen droog.  

Het beheersen van de gevolgen van droogte, naast de gevolgen van hevige regenval en overstromingen zijn een topprioriteit voor de provincie. We verfijnen onze meetmethodieken steeds verder en behouden onze trekkersrol”, aldus een fiere gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Milieu en Natuur.

 

Captatie 2

De Provincie Antwerpen heeft op basis van Europese richtlijnen onder andere met betrekking tot de rivierdonderpad, de beekprik en de kleine modderkruiper 15 kwetsbare stroomgebieden in kaart gebracht waar deze maatregel ecologisch noodzakelijk is. Door extreme droogte komen immers de waterkwantiteit en -kwaliteit in gedrang waardoor waterhabitats voor planten en dieren onherroepelijk aangetast worden.

Captatie 3

De rivierdonderpad is een bedreigde habitatrichtlijnsoort in onze waterlopen

PRAKTISCHE INFO

De informatie en stand van zaken van de captatieverboden zullen te allen tijde te raadplegen zijn via www.provincieantwerpen.be/waterlopen.

De provincie raadt ook aan de twitteraccount te volgen van de dienst Integraal Waterbeleid om steeds het laatste nieuws omtrent de gedifferentieerde aanpak te volgen.

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:

Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor milieu en natuur

Perscontact: Helke Verdick

M 0484 09 05 97 E helke.verdick@provincieantwerpen.be
 

Dienst Integraal Waterbeleid:

Kathleen Van Dorslaer, teamverantwoordelijke beleid

M 0475 76 39 31 E kathleen.vandorslaer@provincieantwerpen.be