Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen maakt strategie bekend om de droogte op haar grondgebied te bestrijden

25 juni 2021 | Om de impact van de toenemende droogte maar tegelijk ook de hevigere neerslag te beperken, maakt de provincie Antwerpen werk van een veerkrachtig watersysteem. De provincie Antwerpen neemt binnen haar bevoegdheden en expertise belangrijke maatregelen en kiest daarbij voor een proactief beleid met acties die op korte, middellange én lange termijn resultaten moeten leveren

Liever proactief dan reactief

 De afgelopen jaren werden we overvallen door lange periodes van droogte als gevolg van de klimaatverandering. Dit leidde tot urgente noodmaatregelen zoals het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen, het recreatieverbod bij voorkomen van blauwalgen, het rook- en vuurverbod in natuurgebieden en het spil- en sproeiverbod van leidingwater. Maatregelen waarmee de overheid de risico’s voor het leefmilieu en de samenleving wil minimaliseren. Klimaatmodellen geven aan dat de kans op lange droge periodes, afgewisseld met felle zomeronweders, nog verder zal toenemen. De reactieve noodmaatregelen zullen in de toekomst niet langer volstaan en een proactief droogtebeleid dringt zich op.

Duurzaam watergebruik en klimaatbestendig watersysteem

Via 8 strategische krachtlijnen gaat de provincie o.a. het watersysteem op haar grondgebied klimaatbestendig maken en het watergebruik verduurzamen. Vanuit haar rol als grootste waterloopbeheerder en als eigenaar van tientallen groen-, water- en recreatiedomeinen kan ze heel wat doeltreffende maatregelen nemen. Er worden ook samenwerkingsacties met andere actoren opgezet en lokale besturen gaan maximaal ondersteund worden. Specifieke aandachtspunten zijn de infiltratie van het hemelwater en het beschermen van valleigebieden. Daardoor krijgt het hemelwater meer kansen om te infiltreren ten voordele van het grondwater.

Met deze droogtestrategie geeft de provincie als bovenlokaal bestuur invulling aan de Blue Deal van minister Zuhal Demir. Gedeputeerde Jan De Haes: “Via deze krachtlijnen wil de provincie Antwerpen, vanuit haar eigen bevoegdheden en expertise, de impact van de droogteproblematiek op het leefmilieu en de samenleving beperken. De strategie brengt verschillende provinciale diensten en entiteiten samen om een sterk beleid te voeren door nieuwe maatregelen op te starten of bestaande acties gerichter verder te zetten.”  

Meer dan 20 jaar ervaring in natte praktijken

Het inrichten van valleigebieden tot natte natuur is zo een proactieve maatregel die de provincie al op verschillende plekken realiseerde, en waarop blijvend wordt ingezet. In het prachtige natuurgebied De Vennen te Balen werden de dijken langsheen de Kleine Hoofdgracht afgegraven. Op deze manier kan het water terug in contact komen met de valleigronden en wordt de natuurlijke sponswerking van het gebied hersteld.

 Deze regio, gelegen in het brongebied van de Grote Nete is van nature namelijk zeer rijk aan water. Regent het veel, dan neemt de vallei het water op en zorgt het voor buffering. Tijdens een droogteperiode wordt het water vertraagd vrijgegeven waardoor droogval van de waterloop zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Hiermee levert de provincie een concrete bijdrage aan een klimaatbestendig watersysteem.      

Meer info over de inhoud van de droogtestrategie, vind je op de website.