Skip to main content
FilePdf

Provincie opent oproep aan privésector voor aanleg waterbuffers en watervoorraden

16 oktober 2020 | De Provincie West-Vlaanderen spreekt met het ‘provinciaal reglement waterputten’ de privésector, en voornamelijk de landbouw, aan voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) op privéterreinen. Tussen 15 oktober en 15 december kan een dossier ingediend worden via de website.

De Provincie West-Vlaanderen spreekt met het ‘provinciaal reglement waterputten’ de privésector, en voornamelijk de landbouw, aan voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) op privéterreinen. Tussen 15 oktober en 15 december kan een dossier ingediend worden via de website.

Het reglement maakt deel uit van de inspanningen van de Provincie om wederkerende problemen door droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds beter aan te pakken. Via het reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, naast de eigen investeringen, private partners en landbouwers zoeken die op hun percelen een eigen waterspaarbekken met bufferfunctie willen aanleggen.

Bufferen en sparen

Private partners kunnen zelf regenwater opvangen van hun eigen, al dan niet verharde, oppervlaktes zoals daken, weiden en landerijen, maar er kan ook een verbinding worden gemaakt met een beek om oppervlaktewater te laten binnenstromen. Bij periodes met veel regen kan het water uit de waterlopen in het bekken gebufferd worden waardoor het risico op overlast stroomafwaarts vermindert in bewoond gebied. Bij droogteperiodes zorgt het bekken voor een permanente watervoorraad en kan het bekken via de waterloop bijgevuld worden.

Traject

Private partners dienen een dossier op te maken en in te dienen op het portaal van de provinciale website. Een beoordelingscommissie onderzoekt op basis van een aantal criteria of de aanvraag geschikt is. Onder andere de grootte van het afstroomgebied, de ligging nabij een provinciale waterloop, de mate van het voorkomen van wateroverlast en de impact op de waterbevoorrading  worden in kaart gebracht.

De geselecteerde projecten kunnen rekenen op de ondersteuning van de Provincie bij de opmaak van het technisch ontwerp en het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning. Het reglement bepaalt hoe de kosten verdeeld worden. De aanvrager draagt de kosten voor investering in de spaarfunctie, de Provincie voor de bufferfunctie en voor de kosten ter hoogte van de beek. De Provincie en aanvrager gaan in deze publiek-privatesamenwerking (pps) een engagement aan van minimaal twintig jaar.

Landbouwers kunnen voor inhoudelijke ondersteuning op het vlak van watermanagement en meer in het specifiek het provinciaal reglement waterputten ook aankloppen bij Inagro.

Lees meer op: 

www.inagro.be/waterbuffer

www.west-vlaanderen.be/provinciaal-reglement-waterputten