Skip to main content
FilePdf

Provincie vergunt eerste middelgrote windturbine bij een landbouwbedrijf

11 april 2019  -  In haar zitting van donderdag 11 april heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van de eerste middelgrote windturbine op een landbouwbedrijf. Die is verleend aan veeteeltbedrijf LV Prat in Hulste (Harelbeke).

Adviezen

De deputatie volgde daarmee de gunstige adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke, van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse regering en van het Directoraat-Generaal Luchtvaart.

Een bezwaar van eigenaars van aanpalende weilanden wordt door de deputatie weerlegd, aangezien het een grootschalig kippenbedrijf betreft, gelegen in agrarisch gebied en dus zone-eigen. Het bedrijf is tevens gelegen in een zone binnne het gemeentelijk RUP dat hernieuwbare energie toelaat als passen in het landschap. De windmolen is in de eerste plaats gericht op de energiebehoeften van dit bedrijf.

Voorafgaand onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat het type molen, de onderbouwing en uitgangspunten van het dossier als realistisch en betrouwbaar kunnen ingeschat worden. Een molen met een tiphoogte van 50 meter is hier verantwoord gelet onder meer op de reeds aanwezige kippenstallen van dit bedrijf, kippenstallen in de ruimte omgeving, grote windmolens verderop langs kanaal, de industriezone aan de overkant van het kanaal, enz.

Tot slot kan ook gesteld worden dat de hinderaspecten op de ruimere omgeving aanvaardbaar zijn. De geluidsstudie toont namelijk aan dat er buiten een straal van 100 m geen onaanvaardbare hinder te verwachten valt. De dichtste vreemde woning bevindt zich op ruim 200 m. Daardoor ondervindt geen enkele woning hinder van slagschaduw. Er bevinden zich ook geen kwetsbare of bijzondere installaties in de omgeving, waardoor ook tegemoet wordt gekomen aan de veiligheidsvoorzieningen.