Skip to main content
FilePdf

Publieke raadpleging Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

4 september 2019 | De provincieraad van Antwerpen keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, goed. De provincie Antwerpen wil de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen zo breed mogelijk verspreiden.

Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen?

Hebben ze bossen en weiden om in te spelen?

Kopen zij nog groenten, fruit en vlees uit de buurt?

Staan zij met hun auto in de file?

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie Antwerpen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. Het beleidsplan is abstracte materie maar zal op termijn ook jouw leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van je kinderen en kleinkinderen. Geef tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 jouw mening en teken zo mee aan de ruimte van de toekomst.

Naar een nieuw ruimtelijk beleid

De eerste versie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte noemen we de conceptnota. Ze bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie. De strategische visie ligt dus aan de basis van de beleidskaders en lees je best eerst.

De strategische visie bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

 1. Zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
 2. Veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
 3. Nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
 4. Eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. We starten met drie beleidskaders:

 1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven.
 2. Levendige kernen, omdat we het belangrijk vinden dat elke kern levenskwaliteit uitstraalt én op maat kan functioneren.
 3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Geef je mening

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop reageren. Ze is ook te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, ten laatste op 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten.

TIP: Bezoek een infomarkt voor een samenvatting van de conceptnota. Je kunt er ook vragen stellen aan de projectleiders. Beide infomarkten zijn doorlopend toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou het beste past:

- donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

- maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Publieke raadpleging

Volgende stappen

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat moet op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangen.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven..