Skip to main content
FilePdf

Vlaamse Provinciebesturen dringen aan op gesprek met formateur!

De Vereniging van de Vlaamse Provincies heeft kennis genomen van de 'startnota' voor de totstandkoming van een nieuwe Vlaamse regering. Uiteraard zijn de laatste zinnen van de voorliggende nota ons niet ontgaan. We voelen ons dan ook genoodzaakt om te reageren met een schrijven aan de formateur dhr. Jan Jambon en de betrokken partijvoorzitters dhr. Bart De Wever (N-VA), mevr. Gwendolyn Rutten (Open VLD) en dhr. Wouter Beke (CD&V): 

Mijnheer de Formateur,
Geachte Partijvoorzitters,
 
De Vereniging van de Vlaamse Provincies heeft kennis genomen van de onderhandelingsnota voor de totstandkoming van een nieuwe Vlaamse regering. Uiteraard zijn de laatste zinnen van deze nota ons niet ontgaan. We zijn dan ook zo vrij om op de inhoud daarvan kort te reageren.
 
We verwijzen hiervoor graag naar het VVP-memorandum ‘Gaan we er samen voor Vlaanderen?’, waarin we op één pagina enkele principes naar voren schuiven, nl. dat van:

- bestuurlijke rust en stabiliteit;
- herwaardering van de bestuurlijke hoofdstructuur;
- en interbestuurlijk overleg en samenwerking op basis van een duidelijke decreetgeving.

In de voorliggende startnota wordt ook verwezen naar de bestuurscultuur in de noordelijke landen, zoals Nederland en Denemarken. Het VVP-memorandum verwijst ook expliciet naar Nederland, meer bepaald naar de Nederlandse bestuurscultuur van interbestuurlijke samenwerking en overleg tussen de gemeenten, de 12 provincies en het Rijk. Het overleg en de samenwerking vertaalt zich bij onze noorderburen dan ook concreet in het gezamenlijk aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen (zie eveneens onderstaande link). Een gelijkaardige bestuurscultuur van overleg en samenwerking treft men ook aan in Denemarken, waar efficiënt wordt samengewerkt tussen de gemeenten, de 5 regio’s en het Rijk.
 
We zijn ervan overtuigd dat de provinciebesturen wel degelijk een absolute meerwaarde hebben in bestuurlijk Vlaanderen. Dit lichten we toe in de VVP-nota ‘Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau’. In deze nota wordt een heel duidelijk beeld geschetst van de bestuurlijke meerwaarde van het provinciaal bestuursniveau in Vlaanderen. Specifiek wordt daarbij ingegaan op de methodiek van de flexibiliteit van de gebiedsgerichte werking, dit als tegenpool van het opzetten van de zoveelste nieuwe structuur, wat alleen maar tot meer bestuurlijke verrommeling kan leiden.
 
Mijnheer de Formateur, geachte Partijvoorzitters,
Uiteraard blijven we graag ter beschikking om meer duiding te geven.
 
Met vriendelijke groeten,
Namens het VVP bestuur
 
Ann Schevenels               Luk Lemmens                Monique Swinnen
VVP-Voorzitter                 VVP-ondervoorzitter       Voorzitter College van Gedeputeerden

Wij houden u verder op de hoogte van verdere evoluties in dit dossier. 

Eerste reacties in de pers:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlaamse-provincies-ongerust-over-afschaffing-en-vragen-dringend-onderhoud-met-formateur-jan-jambon~a605460a/

https://www.demorgen.be/politiek/na-de-doorbraak-de-struikelblokken-vlaamse-onderhandelaars-wacht-moeilijk-debat~b6b3040c/

https://www.ringtv.be/nieuws/vereniging-vlaamse-provincies-wil-dringend-onderhoud-met-vlaamse-formateur

https://www.robtv.be/nieuws/startnota-van-de-wever-ziet-vanaf-2024-geen-plaats-meer-voor-vlaams-brabant-en-wil-fusies-van-gemeenten-83036

https://www.tvl.be/nieuws/provincie-limburg-wordt-ontbonden-in-2024-83064
   
https://www.ringtv.be/nieuws/einde-provincie-vlaams-brabant-2024
 
https://www.robtv.be/nieuws/startnota-van-de-wever-ziet-vanaf-2024-geen-plaats-meer-voor-vlaams-brabant-en-wil-fusies-van-gemeenten-83036
 
https://www.focus-wtv.be/nieuws/geen-provinciebestuur-meer-vanaf-2024
 
https://www.focus-wtv.be/nieuws/cdv-zal-provincies-blijven-verdedigen

https://www.tvoost.be/nieuws/gedeputeerde-kurt-moens-n-va-afschaffen-provincies-zal-niet-voor-2024-zijn-83098