Skip to main content
FilePdf

VVP Memorandum Vlaamse Regering

‘Geen C4 wel een A4. Samen één overheid’

Op de zitting van de Algemene Vergadering van de VVP van 9 november 2018 werd het VVP memorandum besproken en goedgekeurd.

  Naar aanleiding van de Vlaamse parlementsverkiezingen en de vorming van een nieuwe Vlaamse regering wenst de VVP volgend A4-tje voor te leggen met een pleidooi voor 3 bestuurlijke aandachtspunten voor het nieuwe Vlaams regeerakkoord.

  Het VVP memorandum heeft 3 inhoudelijke uitgangspunten:

  • Pleidooi voor bestuurlijke rust en stabiliteit
  • Herwaardering van de bestuurlijke hoofdstructuur
  • Interbestuurlijk overleg en samenwerking om transversaal beleid te optimaliseren

  1. Bestuurlijke rust en stabiliteit

  Tijdens het afgelopen decennium werd het binnenlands bestuur grondig hervormd. Het is nu tijd om tot de nodige ‘bestuurlijke stabiliteit’ te komen waardoor de drie bestuursniveaus nog beter zullen kunnen samenwerken. Zowel bij de gemeenten als bij de Vlaamse overheid is de vaststelling dat op basis van concrete dossiers de tevredenheid over het provinciaal niveau groot is. Geef deze appreciatie in ‘politiek Brussel’ het nodige draagvlak!

  2. Herwaardering van de bestuurlijke hoofdstructuur

  Om deze bestuurlijke rust te realiseren is het belangrijk dat de bestuurlijke hoofdstructuur (gemeenten, provincies en Vlaanderen) zich maximaal waar kan maken. Bestuurlijke concurrentie is absoluut niet nodig. Op basis hiervan en in een open dialoog kan het subsidiariteits- en decentralisatieprincipe efficiënt worden toegepast. Op die manier kan bovendien ook de bestuurlijke verrommeling concreet worden aangepakt.

  3. Interbestuurlijk overleg en samenwerking om het transversaal beleid te optimaliseren

  Zorg voor een goed structureel overleg en transparante communicatie tussen de drie bestuursniveaus. Ad hoc overleg is onvoldoende. Het voeren van geregeld structureel ‘interbestuurlijk overleg’ zorgt voor vertrouwen om tot gezamenlijke afspraken te komen over projecten die tijdens een bepaalde periode gerealiseerd moeten worden. Zorg daarbij als draagvlak voor een goed werkend ‘interbestuurlijk samenwerkingsdecreet’.


  Voor deze uitgangspunten willen de Vlaamse provinciebesturen ten volle gaan om samen tot een goed afgestemde en werkende overheid te komen ten dienste van de burgers, gemeenten en Vlaanderen.


  Of dit bestuurlijk partnerschap kan?

  We verwijzen hiervoor…

  enerzijds naar Nederland waar rijk, provincie en gemeenten (ook na jarenlange discussie over de optimalisatie van interne bestuurlijke organisatie) elkaar gevonden hebben om tot een cultuur van samenwerking te komen onder de titel ‘Programmastart IBP' met daaraan gekoppeld een gezamenlijke actieagenda;

  anderzijds naar de ‘beleidstroeven’ van de Vlaamse provinciebesturen met als specifiek aandachtspunt de ‘gebiedsgerichte werking’, i.e. de specifiek provinciale beleidsvoering waarbij publieke en private actoren in horizontale verhoudingen via onderhandelingen en overleg naar geschikte oplossingen zoeken en waarbij participatie en interactie de doelmatigheid en de legitimiteit van het beleid moeten versterken.