Skip to main content
FilePdf

VVP vraagt structurele betrokkenheid en duidelijk afsprakenkader met betrekking tot het “Lokaal Energie-en Klimaatpact”

21 januari 2021 | Ministers Somers en Demir lanceren een voorstel voor een lokaal energie- en klimaatpact die ze willen afsluiten met de lokale besturen. De provinciebesturen zijn een belangrijke actor in het Vlaamse klimaat- en energieverhaal. De VVP richtte zich dan ook tot Minister Demir en Somers in een schrijven

Schrijven aan de Ministers:

De provinciebesturen zijn een belangrijke actor in het Vlaamse klimaat- en energieverhaal, met enerzijds het accent op het bovenlokale, gebiedsgerichte beleid en anderzijds op de ondersteuning van steden en gemeenten. Wij geloven in een sterk klimaatbeleid dat tegelijk zorgt voor welzijn en welvaart in Vlaanderen. We hopen dat het toekomstig “Lokaal Energie-en Klimaatpact” er mag toe leiden dat de klimaatinspanningen van elk bestuursniveau elkaar aanvullen en versterken, en dat we zo, overtuigd van de hoogdringendheid, samen kunnen bijdragen tot het beperken van de klimaatverandering die op ons afkomt.

 De provinciebesturen zijn, gezien hun ervaring en expertise, uitdrukkelijk vragende partij voor een nauwere “interbestuurlijke samenwerking” rond klimaat. Onder meer op het vlak van het ter beschikking stellen van transparante data en het publiceren van klimaatrapporten voor de gemeenten is er reeds een samenwerking met de Vlaamse overheid. De VVP verleende vorig jaar ook met veel genoegen haar medewerking aan het Vlaams Lokaal Energie Klimaat Expertisenetwerk.

De provinciebesturen nemen dan ook graag hun verantwoordelijkheid op bij de uitvoering van het “Lokaal Energie- en Klimaatpact”. Daarbij wil de VVP waken over een efficiënte taakverdeling. Zo vermijden we dat met de schaarse middelen dubbel werk wordt gedaan. Er worden heel wat mooie ambities (werven) in dit pact naar voor geschoven. Heel wat van deze taken worden vandaag al opgenomen door provinciebesturen, die de territoriale coördinatoren zijn van het Burgemeestersconvenant.

De provinciebesturen begeleiden daarbij de gemeenten bij het opmaken, uitvoeren en monitoren van hun klimaatplannen, of bij het formuleren en uitvoeren van concrete klimaatprojecten die ze eventueel bij Vlaanderen of Europa kunnen aanmelden voor financiering. De databank en rapporten van “Provincies in Cijfers”, die populair en gekend zijn bij de gemeenten, zijn de ideale tool om deze werven op te volgen. Het is dan ook jammer dat de provinciale besturen nauwelijks of niet betrokken worden in de voorliggende tekst.

De provinciebesturen zijn cruciale partners bij de uitvoering van de vier aangehaalde werven in het pact, via hun gerichte transversale bovenlokale benadering van de verschillende provinciale diensten (leefmilieu, waterbeleid, landbouw, mobiliteit, … ) en hun coördinatie van de regionale landschappen en bosgroepen en de steunpunten duurzaam wonen en bouwen. Het is daarom belangrijk om de provinciale besturen structureel te betrekken bij dit pact en duidelijke afspraken te maken op het vlak van taakverdeling. Als VVP zijn wij dan ook vragende partij om dit pact mee te ondertekenen en te realiseren.