Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Nieuws

Provincies zetten in op extra bossen

Op 20 maart 2017 werd een belangrijke stap gezet voor de verdere realisatie van bossen in de vijf provincies. Minister Schauvliege ondertekende een overeenkomst met de vijf provincies, het agentschap Natuur en Bos en de regionale landschappen. Vlaanderen voorziet 4 miljoen euro voor bosuitbreiding. lees meer

Fietsvakanties in Vlaanderen

De Vlaamse provincies willen van Vlaanderen een geliefde bestemming maken voor de meerdaagse vakantiefietser. Een werkgroep is gestart met de uitwerking van een aanbod meerdaagse fietsvakanties. Over 3 jaar zal het toeristisch landschap zijn uitgebreid met fietsvakanties rond drie thema’s: bier, Vlaamse meesters en Vlaamse toppers. lees meer

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Advies VVP

VVP wil volwaardig betrokken worden bij de verdere uitwerking van het “Witboek” naar een “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen” en benadrukt de “erkenning” van de provinciale bovenlokale taakstelling en gebiedsgerichte werking in dit “Beleidsplan”.   lees meer

Vlaamse provincies tegen bestuurlijke verrommeling

Het ondoorzichtige kluwen van postjes en vergoedingen is een gevolg van de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen. De Vereniging van de Vlaamse Provincies kaart dit probleem al sinds vele jaren aan, en heeft ook een alternatief - zoals mag blijken uit een promotiefilmpje uit 2010. Lees onze nieuwsflash, het artikel in De Morgen, de vrije tribune van provinciemandataris Frank Geudens in de Gazet van Antwerpen en de visie van gouverneur C. Berx op ATV.

 

Kalender

Economie

Het provinciaal bestuursniveau streeft naar een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame streekontwikkeling. Sociaaleconomisch streekbeleid is een ruim begrip waar verschillende beleidsdomeinen zoals landbouw en plattelandsontwikkeling nauw bij betrokken zijn. Ook toerisme en recreatie zijn een belangrijke motor voor de economie. De VVP zorgt voor een afgestemd beleid in deze domeinen.

Milieu

Milieu-, natuur- en waterbeleid zijn bij uitstek beleidsdomeinen met sterke gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten. De provincies hebben hierin een waardevolle inbreng waarbij duurzaamheid voorop staat. De VVP wil deze inbreng en aanpak ondersteunen .

Vrije tijd en cultuur

Een participatief jeugdbeleid, een gevarieerd cultuurbeleid en een actief sportbeleid: de Vlaamse provincies verzetten heel wat werk in het domein vrije tijd en cultuur. Hier ontdekt u hoe de VVP daar een stimulerende rol in speelt.

Ruimte

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen: het zijn kerntaken van de provincies omdat ze in grote mate de leefbaarheid van de Vlaming bepalen. De VVP wil de provincies hierin ondersteunen en stimuleren .

Ruimte

Vacatures

VVP heeft momenteel geen vacatures.

Voor vacatures bij de Vlaamse provincies:  

Internationaal

Europese fondsen

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten onderling. Dit past binnen het regionaal beleid. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

De EU heeft drie structuurfondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): dit fonds financiert de ontwikkeling en structurele aanpassingen van Europese regio's op het gebied van concurrentiekracht en werkgelegenheid
  • het Europees Sociaal Fonds (ESF): dit fonds stelt geld ter beschikking voor (beroeps)opleidingen en initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen
  • het Cohesiefonds: dit fonds is speciaal bedoeld ter ondersteuning van de armste Europese regio's

De standpuntbepaling binnen de VVP maakt de provincies sterk op het vlak van een coherent Europees beleid.

Contactgegevens provincies:

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

De Vlaamse provincies behartigen al jarenlang een belangrijke rol in het beleid inzake noord-zuidsamenwerking.  Verschillende internationale conventies roepen alle bestuursniveaus op om mee werk te maken van internationale duurzame ontwikkeling, om mee te investeren in het realiseren van de millenniumdoelstellingen en hun opvolgers de Sustainable Development Goals. Net als alle andere openbare besturen hebben de provincies een verantwoordelijkheid om een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking te voeren.

 

De Vlaamse provincies streven hierbij naar de OESO-norm. De budgetten die de provincies besteden tellen mee in de officiële ODA-cijfers, en dragen zo bij tot het realiseren van het streefdoel dat België zich heeft opgelegd om de 0.7%-norm  te behalen vanaf 2010. De Vlaamse provincies zijn het enige bestuursniveau in België dat deze norm ook effectief realiseert.

 

Ontwikkelingssamenwerking is een gedeelde verantwoordelijkheid van elk bestuursniveau (parallelle bevoegdheid tussen de federale en Vlaamse overheid, erkenning van de rol van lokale besturen in Vlaams regeerakkoord).

 

Het provinciale beleid inzake ontwikkelingssamenwerking situeert zich rond volgende pijlers:

 

  • Reële ondersteuning van programma’s in landen in ontwikkeling
  • Ondersteuning van 4de pijlerorganisaties
  • Ondersteuning van lokale besturen in de ontwikkeling van een lokaal Noord-Zuidbeleid
  • Educatie voor duurzame ontwikkeling
  • Interbestuurlijke samenwerking, afstemming met de sector, beleidsontwikkeling

 

Welzijn

Een gedegen sociaal beleid voeren, armoede bestrijden, ijveren voor gelijke kansen,…: de provincies staan dichtbij de (boven)lokale sociale noden en werken hiervoor nauw samen met tal van organisaties uit het middenveld en lokale besturen. De VVP faciliteert hierin de samenwerking.

 

Bestuurszaken

Uiteraard ondersteunt de VVP de provincies en de provinciemandatarissen op het vlak van bestuur en beleid.. Het Provinciedecreet en het provinciaal overheidsmanagement zijn vanuit verschillende facetten voor de VVP belangrijke werkpunten.