Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Nieuws

Provincies aan zet

VVP-OPROEP 

TEKEN MEE HET 'HANDVEST VOOR MULTILEVEL GOVERNANCE IN EUROPA'

Dit handvest van het Comité van de Regio’s werd op 16 juni jl. besproken op de Raad van Bestuur van de VVP.

Als u een politiek mandataris bent, kan u dit handvest mee ondertekenen op dit adres: http://www.cor.europa.eu/mlgcharter.

Meer info: hans.bonnarens@vlaamseprovincies.be

 

VVP-MEMORANDUM

Klik hier voor het VVP-memorandum

 

 'Stof tot nadenken voor diegenen die pleiten voor een
afschaffing van de provincies'

Voor meer info:

 

 

Kalender

Het Lichtfront

Het Lichtfront is een eenmalig en uniek evenement waarbij de doelstelling is om met 10.000 vrijwilligers de frontlijn eind 1914 in de Westhoek opnieuw in vuur en vlam te zetten. lees meer

Economie

Het provinciaal bestuursniveau streeft naar een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame streekontwikkeling. Sociaaleconomisch streekbeleid is een ruim begrip waar verschillende beleidsdomeinen zoals landbouw en plattelandsontwikkeling nauw bij betrokken zijn. Ook toerisme en recreatie zijn een belangrijke motor voor de economie. De VVP zorgt voor een afgestemd beleid in deze domeinen.

Milieu

Milieu-, natuur- en waterbeleid zijn bij uitstek beleidsdomeinen met sterke gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten. De provincies hebben hierin een waardevolle inbreng waarbij duurzaamheid voorop staat. De VVP wil deze inbreng en aanpak ondersteunen .

Vrije tijd en cultuur

Een participatief jeugdbeleid, een gevarieerd cultuurbeleid en een actief sportbeleid: de Vlaamse provincies verzetten heel wat werk in het domein vrije tijd en cultuur. Hier ontdekt u hoe de VVP daar een stimulerende rol in speelt.

Ruimte

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen: het zijn kerntaken van de provincies omdat ze in grote mate de leefbaarheid van de Vlaming bepalen. De VVP wil de provincies hierin ondersteunen en stimuleren .

Ruimte

Internationaal

De standpuntbepaling binnen de VVP maakt de provincies sterk op het vlak van een coherent Europees beleid. Daarnaast coördineert de VVP de specifieke provinciale taken binnen ontwikkelingssamenwerking.

Welzijn en gezondheid

Een gedegen sociaal beleid voeren, armoede bestrijden, ijveren voor gelijke kansen,…: de provincies staan dichtbij de (boven)lokale sociale noden en werken hiervoor nauw samen met tal van organisaties uit het middenveld en lokale besturen. De VVP faciliteert hierin de samenwerking.

Bestuurszaken

Uiteraard ondersteunt de VVP de provincies en de provinciemandatarissen op het vlak van bestuur en beleid.. Het Provinciedecreet en het provinciaal overheidsmanagement zijn vanuit verschillende facetten voor de VVP belangrijke werkpunten.