Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Nieuws

VVP formuleert klimaatadvies

Op vraag van de bijzondere commissie klimaat van het Vlaams Parlement formuleerde de VVP een klimaatadvies, dat vertrekt vanuit een centrale visie en waarin de de aanbevelingen van de verschillende beleidssectoren op een geïntegreerde wijze verwerkt. De centrale boodschap in het advies is de vraag om te komen tot een interbestuurlijk klimaatakkoord. Op 9 juni verzonden wij dit advies naar de commissievoorzitter Jan Peumans. lees meer

Luk Lemmens nieuwe VVP-voorzitter

 

Op zaterdag 19 maart werd Luk Lemmens op de Algemene Vergadering van de VVP verkozen tot nieuwe voorzitter. Lees meer

Op diezelfde Algemene Vergadering werd ook het jaarverslag 2015 goedgekeurd. Lees meer 

Kalender

Rondetafel omgeving en natuur: deeltafel ruimtelijke ordening

Op donderdag 30 juni 2016 vindt in Mechelen de rondetafel omgeving en natuur plaats. Tijdens de deeltafel ruimtelijke ordening wordt dieper ingegaan op de rol van ruimtelijke ordening in het klimaatbeleid. Ruimtelijke ordening is geen zaak van de Vlaamse overheid alleen. Daarom ligt de fous op maatregelen die sámen aangepakt kunnen worden. lees meer

Economie

Het provinciaal bestuursniveau streeft naar een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame streekontwikkeling. Sociaaleconomisch streekbeleid is een ruim begrip waar verschillende beleidsdomeinen zoals landbouw en plattelandsontwikkeling nauw bij betrokken zijn. Ook toerisme en recreatie zijn een belangrijke motor voor de economie. De VVP zorgt voor een afgestemd beleid in deze domeinen.

Milieu

Milieu-, natuur- en waterbeleid zijn bij uitstek beleidsdomeinen met sterke gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten. De provincies hebben hierin een waardevolle inbreng waarbij duurzaamheid voorop staat. De VVP wil deze inbreng en aanpak ondersteunen .

Vrije tijd en cultuur

Een participatief jeugdbeleid, een gevarieerd cultuurbeleid en een actief sportbeleid: de Vlaamse provincies verzetten heel wat werk in het domein vrije tijd en cultuur. Hier ontdekt u hoe de VVP daar een stimulerende rol in speelt.

Ruimte

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen: het zijn kerntaken van de provincies omdat ze in grote mate de leefbaarheid van de Vlaming bepalen. De VVP wil de provincies hierin ondersteunen en stimuleren .

Ruimte

Vacatures

VVP is op zoek naar een voltijds secretariaatsmedewerker.

Internationaal

De standpuntbepaling binnen de VVP maakt de provincies sterk op het vlak van een coherent Europees beleid. Daarnaast coördineert de VVP de specifieke provinciale taken binnen ontwikkelingssamenwerking.

Welzijn en gezondheid

Een gedegen sociaal beleid voeren, armoede bestrijden, ijveren voor gelijke kansen,…: de provincies staan dichtbij de (boven)lokale sociale noden en werken hiervoor nauw samen met tal van organisaties uit het middenveld en lokale besturen. De VVP faciliteert hierin de samenwerking.

Bestuurszaken

Uiteraard ondersteunt de VVP de provincies en de provinciemandatarissen op het vlak van bestuur en beleid.. Het Provinciedecreet en het provinciaal overheidsmanagement zijn vanuit verschillende facetten voor de VVP belangrijke werkpunten.