Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Nieuws

Provincieraads-verkiezingen 14 oktober 2018

  • Zie hier de Resultaten van de provincieraadsverkiezingen 2018

Kalender

Economie

Het provinciaal bestuursniveau streeft naar een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame streekontwikkeling. Sociaaleconomisch streekbeleid is een ruim begrip waar verschillende beleidsdomeinen zoals landbouw en plattelandsontwikkeling nauw bij betrokken zijn. Ook toerisme en recreatie zijn een belangrijke motor voor de economie. De VVP zorgt voor een afgestemd beleid in deze domeinen.

Milieu

Milieu-, natuur- en waterbeleid zijn bij uitstek beleidsdomeinen met sterke gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten. De provincies hebben hierin een waardevolle inbreng waarbij duurzaamheid voorop staat. De VVP wil deze inbreng en aanpak ondersteunen .

Ruimte

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen: het zijn kerntaken van de provincies omdat ze in grote mate de leefbaarheid van de Vlaming bepalen. De VVP wil de provincies hierin ondersteunen en stimuleren .

Ruimte

Internationaal

Europese fondsen

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten onderling. Dit past binnen het regionaal beleid. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

De EU heeft drie structuurfondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): dit fonds financiert de ontwikkeling en structurele aanpassingen van Europese regio's op het gebied van concurrentiekracht en werkgelegenheid
  • het Europees Sociaal Fonds (ESF): dit fonds stelt geld ter beschikking voor (beroeps)opleidingen en initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen
  • het Cohesiefonds: dit fonds is speciaal bedoeld ter ondersteuning van de armste Europese regio's

De standpuntbepaling binnen de VVP maakt de provincies sterk op het vlak van een coherent Europees beleid.

Contactgegevens provincies:

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

De Vlaamse provincies behartigen al jarenlang een belangrijke rol in het beleid inzake noord-zuidsamenwerking.  Verschillende internationale conventies roepen alle bestuursniveaus op om mee werk te maken van internationale duurzame ontwikkeling, om mee te investeren in het realiseren van de millenniumdoelstellingen en hun opvolgers de Sustainable Development Goals. Net als alle andere openbare besturen hebben de provincies een verantwoordelijkheid om een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking te voeren.

 

De Vlaamse provincies streven hierbij naar de OESO-norm. De budgetten die de provincies besteden tellen mee in de officiële ODA-cijfers, en dragen zo bij tot het realiseren van het streefdoel dat België zich heeft opgelegd om de 0.7%-norm  te behalen vanaf 2010. De Vlaamse provincies zijn het enige bestuursniveau in België dat deze norm ook effectief realiseert.

 

Ontwikkelingssamenwerking is een gedeelde verantwoordelijkheid van elk bestuursniveau (parallelle bevoegdheid tussen de federale en Vlaamse overheid, erkenning van de rol van lokale besturen in Vlaams regeerakkoord).

 

Het provinciale beleid inzake ontwikkelingssamenwerking situeert zich rond volgende pijlers:

 

  • Reële ondersteuning van programma’s in landen in ontwikkeling
  • Ondersteuning van 4de pijlerorganisaties
  • Ondersteuning van lokale besturen in de ontwikkeling van een lokaal Noord-Zuidbeleid
  • Educatie voor duurzame ontwikkeling
  • Interbestuurlijke samenwerking, afstemming met de sector, beleidsontwikkeling

 

Bestuurszaken

Uiteraard ondersteunt de VVP de provincies en de provinciemandatarissen op het vlak van bestuur en beleid.. Het Provinciedecreet en het provinciaal overheidsmanagement zijn vanuit verschillende facetten voor de VVP belangrijke werkpunten.