Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Nieuws

De Vlaamse provincies kapen het Fietscongres!

Op maandag 24 maart 2014 werd in Brugge het Fietscongres georganiseerd. Ook de provincies waren hier als hét fietsbestuur bij uitstek uiteraard aanwezig. En de cijfers, letters en vele fijne reacties liegen er niet om. lees meer

Provincies aan zet


De Algemene Vergadering van 14 maart jl. zette het licht op groen voor:

Jaarverslag 2013    VVP-memorandum '14

             

      Klik hier                        Klik hier

 

 Klik hier voor het persbericht mbt. het VVP-Memorandum '14

Artikel - "Povincies verzetten zich tegen afschaffing"
Artikel - "Besturen moeten beter samenwerken"

NIEUW: interprovinciale vergelijking budget 2014 Klik hier

Kalender

Erfgoeddag 2014

Op zondag 27 april zwaaien de deuren van meer dan 500 erfgoed- en andere organisaties wijd open voor Erfgoeddag. lees meer

Economie

Het provinciaal bestuursniveau streeft naar een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame streekontwikkeling. Sociaaleconomisch streekbeleid is een ruim begrip waar verschillende beleidsdomeinen zoals landbouw en plattelandsontwikkeling nauw bij betrokken zijn. Ook toerisme en recreatie zijn een belangrijke motor voor de economie. De VVP zorgt voor een afgestemd beleid in deze domeinen.

Milieu

Milieu-, natuur- en waterbeleid zijn bij uitstek beleidsdomeinen met sterke gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten. De provincies hebben hierin een waardevolle inbreng waarbij duurzaamheid voorop staat. De VVP wil deze inbreng en aanpak ondersteunen .

Vrije tijd en cultuur

Een participatief jeugdbeleid, een gevarieerd cultuurbeleid en een actief sportbeleid: de Vlaamse provincies verzetten heel wat werk in het domein vrije tijd en cultuur. Hier ontdekt u hoe de VVP daar een stimulerende rol in speelt.

Ruimte

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen: het zijn kerntaken van de provincies omdat ze in grote mate de leefbaarheid van de Vlaming bepalen. De VVP wil de provincies hierin ondersteunen en stimuleren .

Ruimte

Internationaal

De standpuntbepaling binnen de VVP maakt de provincies sterk op het vlak van een coherent Europees beleid. Daarnaast coördineert de VVP de specifieke provinciale taken binnen ontwikkelingssamenwerking.

Welzijn en gezondheid

Een gedegen sociaal beleid voeren, armoede bestrijden, ijveren voor gelijke kansen,…: de provincies staan dichtbij de (boven)lokale sociale noden en werken hiervoor nauw samen met tal van organisaties uit het middenveld en lokale besturen. De VVP faciliteert hierin de samenwerking.

Bestuurszaken

Uiteraard ondersteunt de VVP de provincies en de provinciemandatarissen op het vlak van bestuur en beleid.. Het Provinciedecreet en het provinciaal overheidsmanagement zijn vanuit verschillende facetten voor de VVP belangrijke werkpunten.