Welkom bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Nieuws

20 jaar provincie Vlaams-Brabant (en een nieuw logo!)

Sinds de splitsing van het unitaire Brabant op 1 januari 1995 groeide de provincie Vlaams-Brabant al snel uit tot de zelfzekere provincie die ze nu is. Naar aanleiding van de viering van het 20-jarige bestaan, kreeg de provincie ook een nieuw logo. lees meer

Provincies aan zet

NIEUWE VLAAMSE REGERING

 

Sinds 25 juli 2014 is er een nieuwe Vlaamse Regering.

Zij is samengesteld uit:

  • Geert Bourgeois (N-VA): Minister-president, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed
  • Liesbeth Homans (N-VA): Minister van Wonen, Steden en Bestuurszaken, Vice-minister-president
  • Ben Weyts (N-VA): Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Toerisme
  • Philippe Muyters (N-VA): Minister van Werk, Economie, Innovatie, Sport en Wetenschapsbeleid
  • Hilde Crevits (CD&V): Minister van Onderwijs, Vice-minister-president
  • Jo Vandeurzen (CD&V): Minister van Welzijn en Gezondheid
  • Joke Schauvliege (CD&V): Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Landbouw
  • Annemie Turtelboom (Open VLD): Minister van Financiën, Begroting en Energie, Vice-minister-president
  • Sven Gatz (Open VLD): Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Op 26 juli 2014 werd het Vlaamse regeerakkoord goedgekeurd. De digitale tekst is hier terug te vinden.

Op 22 september 2014 gaf Minister-president G. Bourgeois zijn eerste septemberverklaring . Over het provinciaal bestuursniveau wordt enkel op p. 14 het volgende gezegd: ‘De afschaffing van het Provinciefonds levert een besparing op van 37,4 miljoen euro recurrent vanaf 2015.’

De Vlaamse regering keurde in haar zitting van 10 oktober twee documenten goed die belangrijk zijn voor onze provinciebesturen:
- De nota: paritaire commissie ‘decentralisatie’ om de autonomie van de lokale besturen te verhogen. Lees meer
- De nota: ‘project afslanking provincies’ om de bevoegdheden en de financiële middelen van de provincies in te perken. Lees meer

Een overzicht van de verschenen persartikels rond de rol van de provincies in het regeerakkoord kan u hier terugvinden.

 

 

Kalender

Economie

Het provinciaal bestuursniveau streeft naar een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame streekontwikkeling. Sociaaleconomisch streekbeleid is een ruim begrip waar verschillende beleidsdomeinen zoals landbouw en plattelandsontwikkeling nauw bij betrokken zijn. Ook toerisme en recreatie zijn een belangrijke motor voor de economie. De VVP zorgt voor een afgestemd beleid in deze domeinen.

Milieu

Milieu-, natuur- en waterbeleid zijn bij uitstek beleidsdomeinen met sterke gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten. De provincies hebben hierin een waardevolle inbreng waarbij duurzaamheid voorop staat. De VVP wil deze inbreng en aanpak ondersteunen .

Vrije tijd en cultuur

Een participatief jeugdbeleid, een gevarieerd cultuurbeleid en een actief sportbeleid: de Vlaamse provincies verzetten heel wat werk in het domein vrije tijd en cultuur. Hier ontdekt u hoe de VVP daar een stimulerende rol in speelt.

Ruimte

Ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen: het zijn kerntaken van de provincies omdat ze in grote mate de leefbaarheid van de Vlaming bepalen. De VVP wil de provincies hierin ondersteunen en stimuleren .

Ruimte

Vacatures

Toekomstige leidinggevenden (directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur en coördinator Centrum Leren en Werken)

Internationaal

De standpuntbepaling binnen de VVP maakt de provincies sterk op het vlak van een coherent Europees beleid. Daarnaast coördineert de VVP de specifieke provinciale taken binnen ontwikkelingssamenwerking.

Welzijn en gezondheid

Een gedegen sociaal beleid voeren, armoede bestrijden, ijveren voor gelijke kansen,…: de provincies staan dichtbij de (boven)lokale sociale noden en werken hiervoor nauw samen met tal van organisaties uit het middenveld en lokale besturen. De VVP faciliteert hierin de samenwerking.

Bestuurszaken

Uiteraard ondersteunt de VVP de provincies en de provinciemandatarissen op het vlak van bestuur en beleid.. Het Provinciedecreet en het provinciaal overheidsmanagement zijn vanuit verschillende facetten voor de VVP belangrijke werkpunten.