Op 20 juni 2024 heeft de Provincieraad van de Provincie West-Vlaanderen het ontwerp Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld.

Deze nota stippelt het ruimtelijk beleid voor de Provincie richting 2050 uit. 

Zes actiegerichte beleidskaders
Een ruimtelijk beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van beleidskaders. De strategische visie omvat een toekomstbeeld, terwijl de beleidskaders concrete acties bevatten om het gewenste ruimtelijke beleid op het terrein te realiseren. De Provincie voorziet met de voorlopige vaststelling zes vooruitstrevende beleidskaders, elk met een andere thematiek. Zo wil de Provincie onder andere ondersteuning bieden in de transitie naar hernieuwbare energie, samen met gemeenten werken aan leefbare dorps- en stadskernen en inzetten op de nabijheid van toegankelijk groen voor elke West-Vlaming. 

Aan elk beleidskader zijn verschillende acties verbonden. De uitdagingen rond demografie, wonen, klimaat, energie, economie en voorzieningen hebben allen ruimte nodig. Om die ruimtevragen elk op hun geschikte locatie te ontwikkelen dienen we de relaties tussen dorps- en stadskernen goed in kaart te brengen. Het is immers niet nodig om alle noden op te vangen in elke stad of dorp. Daarom willen we bewuste keuzes maken waarbij we samen met gemeenten en andere partners werken aan een goed netwerk, waar dorps- en stadskernen elkaar kunnen versterken in relatie met de ruimere omgeving.

Verder vinden we in onze open ruimte vandaag een verscheidenheid aan bebouwing. Om de open ruimte te vrijwaren van verdere bebouwing en versnippering is er een kader nodig over hoe om te gaan met deze bestaande sites en gebouwen in de open ruimte, ook wanneer deze hun functie wensen om te vormen. Om vandaag nog meer te doen in de beschikbare ruimte wil de provincie nog meer inzetten op inbreiden, verdichten, functies verweven en onze gebouwen zo multifunctioneel laten gebruiken. De Provincie werkt hiervoor samen met lokale besturen.

Informatiecampagne en openbaar onderzoek
Het ontwerp van het beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen zal, samen met het milieueffectenrapport, voorgelegd worden aan het ruime publiek. Dat gebeurt in het voorjaar van 2025, na de lokale en provinciale verkiezingen van oktober 2024. 

Vervolg
Na het openbaar onderzoek zal de deputatie verslag uitbrengen aan de PROCORO over het openbaar onderzoek. Vervolgens is het aan de provincieraad om op basis van het advies van de PROCORO en de tijdens het openbaar onderzoek ingediende adviezen, bezwaren en opmerkingen het plan al dan niet bij te sturen en het beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen definitief vast te stellen (najaar 2025).